HÍREK, KÖZLEMÉNYEK

KÖZZÉTÉTEL

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42., cégjegyzékszám: 01-10-044141) [a továbbiakban: Társaság] a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény [a továbbiakban: Bszt.] 123/A. § (6) bekezdésére tekintettel az alábbiakban közzéteszi a Magyar Nemzeti Bank által a Társasággal szemben hozott, H-EN-III-39/2023. számú határozat rendelkező részét.

Budapest, 2023. január 30.

Tulajdoni hányad

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. a Bszt. 123. § (1) b) pontja alapján közzéteszi a részvényesei nevét és tulajdoni, valamint a részvényekhez kapcsolódó szavazati hányadukat. Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. részvényeseinek szavazati aránya nem tér el a tulajdoni hányaduktól, így:

Név

Részvény \ Szavazat db

Tulajdoni hányad

Kaufmann Lajos

520

50 %

Tóth Ferenc

520

50 %

Összesen:

1 040

100 %

Jelen táblázat a 2022. december 31-i állapotot tükrözi.

Budapest, 2023. január 12.

HIRDETMÉNY

Társaságunk a közgyűlés által a fentiek szerint meghozott döntésre tekintettel a 2022.10.31-i levelében 2022.11.30. napjára a korábban Önnel kötött Ügyfélszámla-szerződést, valamint CFD Kereskedési Szerződést felmondta, ezzel a hivatkozott napon megszüntetve a korábban az Ön nevén vezetett ügyfélszámlát. Bővebben...

HIRDETMÉNY

a befektetési szolgáltatási tevékenységgel és kiegészítő szolgáltatási tevékenységgel való felhagyásról és erre tekintettel az ügyfélszerződések felmondásáról, valamint a felhagyással összefüggő egyes tudnivalókról. Bővebben...

KÖZZÉTÉTEL

a Bszt. 123. § (1) bekezdése g) pontja alapján

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42., cégjegyzékszám: 01-10-044141 [a továbbiakban: Társaság]) a Bszt. 123. § alapján közzéteszi. Bővebben...

HIRDETMÉNY

az Ügyfélszámla-szerződés, a CFD Kereskedési Szerződés, valamint az Értékpapírszámla- és átruházható értékpapírokra vonatkozó kereskedési szerződés befektetési szolgáltatási tevékenységgel és kiegészítő szolgáltatási tevékenységgel való felhagyással összefüggő módosításáról. Bővebben...

befektetési szolgáltatási tevékenységgel és kiegészítő szolgáltatási tevékenységgel való felhagyásról. Bővebben...

KÖZZÉTÉTEL

a Bszt. 123. § (1) bekezdése d) és g) pontja alapján

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42., cégjegyzékszám: 01-10-044141) [a továbbiakban: Társaság] a Bszt. 123. § alapján közzéteszi, hogy a Társaság közgyűlése 2022. szeptember 28. napján rendkívüli közgyűlést tartott az alábbi napirendi pontokkal:

1. napirendi pont: Döntés a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

A Társaság a Bszt. 123. §-a alapján, a határozatok lényeges tartalmának összefoglalásával közzéteszi, hogy közgyűlése 2022. február 21. napján az alábbi tartalommal hozott határozatokat:

1/2022. (09.28.) Közgyűlési Határozat

A közgyűlés rögzíti, hogy nem lett szabályszerűen összehívva, ugyanakkor minden részvényes megjelent és minden részvényes egyhangúlag hozzájárul a közgyűlés megtartásához és a döntéshozatalhoz az alábbi napirendi pontokkal:

1. napirendi pont: Döntés a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

A közgyűlés rögzíti, hogy az előzőek szerinti hozzájárulásra tekintettel a közgyűlésen az előzőek szerinti napirendi pontokhoz kapcsolódóan érvényes határozat hozható.

A közgyűlés megválasztja továbbá Kaufmann Lajos Gábor részvényest a Közgyűlés elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének, Tóth Ferenc részvényest a jegyzőkönyv hitelesítőjének és szavazatszámlálónak.

Ezt követően Kaufmann Lajos Gábor mint levezető elnök megnyitja a közgyűlést és megállapítja, hogy a leadható szavazatok 100%-át képviselő szavazásra jogosult részvényes jelen van a közgyűlésen, a közgyűlés tehát határozatképes.

2/2022. (09.28.) Közgyűlési Határozat

A közgyűlés egyhangúlag akként határoz, hogy elfogadja a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, e módosításokat a külön íven szerkesztettek szerint egységes szerkezetbe foglalja, egyben az ekként egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot jelen határozatával elfogadja.

Budapest, 2022. október 3.

eBrókerház Zrt.

HIRDETMÉNY / NOTICE

AZ ÜZLETSZABÁLYZAT, AZ ÜGYFÉLSZÁMLA‐SZERZŐDÉS ÉS A CFD KERESKEDÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSULÁSÁRÓL


Tisztelt Ügyfeleink!

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42., cégjegyzékszám: 01 10 044141) (a továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja a tisztelt Ügyfeleket, hogy a Társaság 2022. szeptember 23. napjával elfogadta az Üzletszabályzat és annak alábbi mellékleteinek módosítását: 
1. sz. melléklet ‐ Ügyfélszámla‐szerződés
2. sz. melléklet ‐ CFD Kereskedési Szerződés
5. sz. melléklet ‐ Végrehajtási Politika
8. sz. melléklet – Panaszkezelési Szabályzat

A már fennálló jogviszonyokra is kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosított Üzletszabályzati rendelkezések az alábbiak: 
- az Üzletszabályzat 5.6.1.1.;
- az Üzletszabályzat 5.7.6. (amely pontot követő további pontok számozása egyel növekedett);
- az Üzletszabályzat 5.11.11.2.;
- az Üzletszabályzat 5.14.10.4.
- az Üzletszabályzat 5.20.;
- az Üzletszabályzat 14.9
- az Üzletszabályzat 14.12. pontja. 

A Társaság az Üzletszabályzat fentiek szerinti pontjait érintő egyoldalú módosítás jogát az Üzletszabályzat 3.2. pontja szerint, a 3.4 pontban foglalt alapos indokok, így a Társaság által használt informatikai és telekommunikációs rendszerek működésében bekövetkező változás, a harmadik felekkel kötött megállapodásokban foglaltak, valamint az Ügyfél felé fennálló tájékoztatási kötelezettségben bekövetkezett változás, továbbá a Társaság  gyakorlata és az egyes üzletszabályzati rendelkezések összhangjának megteremtése, így pedig a Társaság és az ügyfelek között már egyébként kialakult üzleti gyakorlatnak megfelelő üzletszabályzati háttérszabályozás kialakítása indokolta.

A Panaszkezelési Szabályzat módosítását a hatályos jogi szabályozás megváltozása indokolta, amely szabályzatban ugyanakkor ezzel együtt is kizárólag adminisztratív jellegű módosítások történtek, a panaszkezelés, a panaszok benyújtásának folyamata érdemben nem változott. 
A Végrehajtási Politika felülvizsgálatára az éves rendes felülvizsgálat keretében került sor.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzat és annak fent hivatkozott mellékletei (így a Végrehajtási Politika és Panaszkezelési Szabályzat) Társaságunk meglévő ügyfelei (azaz a már fennálló jogviszonyok) vonatkozásában 2022.10.08. napján lép hatályba. A módosítások a fenti hatályba lépési nappal a Társaság és a tisztelt Ügyfelek között fennálló szerződéses jogviszony részévé válnak azok alakszerű elfogadása nélkül is. 

A Társaság tájékoztatja a tisztelt meglévő Ügyfeleit arról, hogy az Üzletszabályzat egyoldalú módosítása okán a Társasággal fennálló jogviszonyukat – a 3.3. pontban foglaltak szerint – a módosított Üzletszabályzat közzétételétől számított15 (tizenöt) napon belül közölt írásbeli felmondó nyilatkozat útján jogosultak azonnali hatállyal felmondani és így megszüntetni. Amennyiben az Ügyfél a rendelkezésre álló határidő alatt  nem  nyújt  be  ilyen  írásbeli nyilatkozatot  (felmondást),  a  módosított Üzletszabályzat az Ügyféllel szemben a fent jelzett napon hatályba lép. 

Az Üzletszabályzat kizárólag a jövőben létrejövő jogviszonyokra kiterjedő hatállyal módosított rendelkezései – a már meglévő jogviszonyokra is kiterjedő módosításokon túlmenően – a következők: 

- az Üzletszabályzat 5.1.3. pontja.

A Társaság a közzététel napjától, azaz 2022.09.23‐tól kezdődően lehetőséget biztosít a módosított Üzletszabályzat kifejezett elfogadására. Ez utóbbi esetben a hatálybalépés napjának az Ügyfél általi elfogadás napja tekintendő.

***

Az  Ügyfélszámla-szerződés már fennálló jogviszonyokra is kiterjedő hatállya egyoldalúan módosított rendelkezései a következők:
‐ az Ügyfélszámla‐szerződés 5.1. pontja, 
‐ törlésre került az eredeti 18. pont, ezért az összes azt követő pont számozása egyel  csökkent.

A CFD Kereskedési Szerződés már fennálló jogviszonyokra is kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosított rendelkezései a következők: 
‐ a Kereskedési Szerződés 4.6. pontja, 
‐ törlésre került az eredeti 18. pont, ezért az összes azt követő pont számozása egyel      csökkent. 
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ügyfélszámla‐ és CFD Kereskedési Szerződés Társaságunk meglévő ügyfelei (azaz a már fennálló jogviszonyok) vonatkozásában 2022.09.30. napján lép hatályba. A módosítások a fenti hatályba lépési nappal a Társaság és a tisztelt Ügyfelek között fennálló szerződéses jogviszony részévé válnak azok alakszerű elfogadása nélkül is.

A Társaság tájékoztatja a tisztelt meglévő Ügyfeleit arról, hogy a hivatkozott szerződések egyoldalú módosítása okán a Társasággal fennálló jogviszonyukat – az Ügyfélszámla‐szerződés 13.2. pontja, valamint a CFD Kereskedési Szerződés 12.2 pontja értelmében – a módosított szerződések közzétételétől számított 7 (hét) napon belül közölt írásbeli felmondó nyilatkozat útján jogosultak azonnali hatállyal felmondani és így megszüntetni. Amennyiben az Ügyfél a rendelkezésre álló határidő alatt nem nyújt be ilyen írásbeli nyilatkozatot (felmondást), a módosított szerződések az Ügyféllel szemben a fent jelzett napon – a Felek általi külön aláírás hiányában is – hatályba lépnek.

A Társaság által végrehajtott egyoldalú módosítást az Ügyfélszámla‐ és a CFD Kereskedési Szerződést a fent megjelölt időponttal az Ügyfélszámla‐szerződés 13.3. pontja, valamint a CFD Kereskedési Szerződés 12.3 pontja szerint e pontok (ii) alpontjában foglalt, a Társaság működésében, szolgáltatásaiban bekövetkező 
változás mint alapos ok indokolta a már meglévő ügyfelekre is kiterjedő hatállyal. 

Az Ügyfélszámla‐ és a CFD Kereskedési Szerződések kizárólag a jövőben létrejövő jogviszonyokra kiterjedő hatállyal módosított rendelkezései – a már meglévő jogviszonyokra is kiterjedő módosításokon túlmenően – a következők: 
‐ Bevezetés. 
A Társaság a közzététel napjától, azaz 2022.09.23‐tól kezdődően lehetőséget biztosít a módosított Ügyfélszámla‐ és CFD Kereskedési Szerződés kifejezett elfogadására, és e szerződések szerinti feltételekkel történő jogviszonylétesítésre. Ez utóbbi esetben a hatálybalépés napjának az Ügyfél általi elfogadás napja tekintendő.

***

A módosított Üzletszabályzat és annak  mellékletei, az Ügyfélszámla-szerződés és a CFD Kereskedési szerződés módosított verziója a módosításokkal egységes szerkezetben 2022.09.23. napjától az alábbi linkeken keresztül érhető el: 
https://ebrokerhaz.hu/dokumentacio/

Noha a fent rögzítettek szerint a Társaság az egyoldalú módosítás jogát gyakorolja, ezúton tájékoztatja ugyanakkor Ügyfeleit, hogy a módosítások nem  jelentenek sem a jogszabályoktól, sem a korábbi szerződéses gyakorlattól történő eltérést, és a módosítással érintett rendelkezésekkel kapcsolatban kérdéseiket a módosítás hatálybalépéséig akár írásban akár szóban feltehetik, a Társaság ugyanakkor a módosítások hatálybalépését követően is megválaszolja esetlegesen felmerülő kérdéseiket.

Bármilyen felmerülő kérdés, észrevétel esetén általános elérhetőségeinken állunk szíves rendelkezésükre.

Budapest, 2022. 09. 23.

 

KERESKEDÉSI ÉS SZÁMLASZERZŐDÉS MÓDOSULÁSÁRÓL / ON THE AMENDMENT OF THE TRADING AGREEMENT
 
Tisztelt Ügyfeleink!


Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42., cégjegyzékszám: 01 10 044141 [a továbbiakban: Társaság]) ezúton tájékoztatja azon tisztelt ügyfeleit, akiknek az Trade GM Trader-en folyó kereskedéshez kapcsolódó CFD Kereskedési Szerződése áll fenn a Társasággal, hogy 2022. augusztus 10. napjával elfogadta az Trade GM Trader-en folyó kereskedéshez kapcsolódó CFD Kereskedési Szerződés és mellékletei (a továbbiakban: szerződés) módosítását, amely módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés 2022. augusztus 19. napján lép hatályba.
A Társaság a CFD Kereskedési Szerződést és mellékleteit a fent megjelölt időponttal a CFD Kereskedési Szerződés 12.2 pontja szerint, a 12.3 pontjának (ii) alpontjában foglalt, a Társaság működésében, szolgáltatásaiban bekövetkező változásra, mint alapos indokra tekintettel egyoldalúan, a már fennálló jogviszonyokra is kiterjedő hatállyal módosítja.
E módosítások a Társaság és a tisztelt Ügyfelek között fennálló szerződéses jogviszony részévé válnak azok alakszerű elfogadása nélkül is, azzal, hogy a Társaság tájékoztatja a tisztelt Ügyfeleit arról, hogy a szerződések egyoldalú módosítása okán a Társasággal fennálló jogviszonyukat, – az Üzletszabályzat 5.18.4. pontjában foglaltak szerint – a módosított szerződések közzétételétől számított 15 (tizenöt) napon belül közölt írásbeli felmondó nyilatkozat útján jogosultak azonnali hatállyal felmondani és így megszüntetni.
A már fennálló jogviszonyokra is kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosított rendelkezés az alábbi:
- a CFD Kereskedési Szerződés 3.14. pontja a következőre módosult:
3.14. Lejárattal rendelkező nyitott pozíció lejáratkor automatikusan záródik és a pozíció eredménye az Ügyfél számláján elszámolódik.

A Kereskedési Szerződés 2022. augusztus 12. napjától hatályos szövege a módosításokkal egységes szerkezetben 2022. augusztus 12-től az alábbi linken keresztül érhető el: https://ebrokerhaz.hu/dokumentacio/

Noha a fent rögzítettek szerint a Társaság az egyoldalú módosítás jogát gyakorolja, ezúton tájékoztatja ugyanakkor Ügyfeleit, hogy a módosítások nem jelentenek sem a jogszabályoktól, sem a korábbi szerződéses gyakorlattól történő lényeges eltérést, és a módosítással érintett rendelkezésekkel kapcsolatban kérdéseiket a módosítás hatálybalépéséig akár írásban akár szóban feltehetik azzal, hogy a Társaság a módosítások hatálybalépését követően is megválaszolja esetlegesen felmerülő kérdéseiket.
Bármely a fentiekben foglaltakkal összefüggésben felmerülő kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre az ismert elérhetőségeken (e-mail-cím: info@ebrokerhaz.hu; telefon: +36-1-880-8400).

Közzététel

a Bszt. 123. § (1) bekezdése g) pontja alapján

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42., cégjegyzékszám: 01-10-044141 [a továbbiakban: Társaság]) a Bszt. 123. § alapján közzéteszi, hogy a Társaság 2022. május 27. napján megtartotta az éves rendes közgyűlését az alábbi napirendi pontokkal:

 1. napirendi pont: A Társaság Igazgatóságának jelentése a 2021-es üzleti évről, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
 2. napirendi pont: A Társaság 2021. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolójának, azaz a Társaság mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítő mellékletének, továbbá a Társaság 2021. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti üzleti jelentésének elfogadása, döntés osztalékfizetés tárgyában.
 3. napirendi pont: Döntés a Társaság Igazgatósága vonatkozásában a felmentvény megadásáról.

A Társaság a Bszt. 123. §-a alapján, a határozatok lényeges tartalmának összefoglalásával közzéteszi, hogy közgyűlése 2022. május 27. napján az alábbi tartalommal hozott határozatokat:

1/2022. (05.27.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés egyhangúlag megválasztotta Kaufmann Lajos Gábor részvényest a Közgyűlés levezető elnökének (a továbbiakban: Elnök).

2/2022. (05.27.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés egyhangúlag megválasztja Kaufmann Lajos Gábor részvényest a jegyzőkönyv vezetőjének, Tóth Ferenc részvényest a jegyzőkönyv hitelesítőjének és szavazatszámlálónak.

3/2022. (05.27.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Társaság Igazgatóságának a 2021. évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolóját, jelentését.

4/2022. (05.27.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság határozatának, valamint a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében egyhangúlag elfogadta a Társaság 2021. december 31. fordulónapra elkészített, számviteli törvény szerinti beszámolóját, annak részeként a Társaság mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét. A Közgyűlés továbbá az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság határozatának ismeretében egyhangúlag elfogadta a Társaság 2021. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti üzleti jelentését. A Közgyűlés megállapítja, hogy osztalékot nem fizet.

5/2022. (05.27.) Közgyűlési Határozat: Az Igazgatóság tagjai által 2021. évben végzett tevékenység értékelése alapján a Közgyűlés egyhangúlag megadta az Igazgatóság tagjai részére a 2021. üzleti évre, azaz 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó felmentvényt, amely a 2021. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét igazolja.

Budapest, 2022. június 1.

eBrókerház Zrt.

 

HIRDETMÉNY / NOTICE

ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROK TRANZAKCIÓS DÍJÁRA (JUTALÉKÁRA) VONATKOZÓ KEDVEZMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL

Tisztelt Ügyfeleink!
Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42., cégjegyzékszám: 01 10 044141 [a továbbiakban: Társaság]) ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy a korábban hirdetményi úton, 2021.03.31. napjától visszavonásig, a TradeGM TRADING MT5 platformon kötött, átruházható értékpapírokra irányuló ügyletek vonatkozásában meghirdetett kedvezményt (amelynek értelmében a Díjjegyzékében meghirdetettől eltérően a Társaság az egyes piacokon alkalmazandó tranzakciós díjat [jutalékot vagy commission-t] 0,00%-ban állapította meg) 2022.03.07. napjával visszavonja.
A kedvezmény visszavonására tekintettel Társaságunk tisztelt Ügyfeleinek 2022.03.07. napjától kezdődően az egyébként a korábban a Díjjegyzékben meghatározott tranzakciós díjat (jutalékot vagy commission-t) számítja fel az egyes, TradeGM TRADING MT5 platformon kötött, átruházható értékpapírokra irányuló ügyletek vonatkozásában.
Ha bármilyen kérdése van a fentiekkel kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal.
eBrókerház Zrt.

ON THE WITHDRAWAL OF THE DISCOUNT ON  TRANSACTION FEE (COMMISSION) FOR TRANSFERABLE SECURITIES

Dear Clients,
eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (registered seat: H-1072 Budapest, Rákóczi út 42., company registration number: 01 10 044141) (hereinafter referred to as: the Company) hereby informs its Clients that as of 7 March 2022 the Company withdraws the discount previously announced through public notice, having been applicable from 31 March 2021 until revocation (according to which, contrary to what is announced in the List of Commissions, the Company set the transaction fee [commission] applicable in each market at 0.00%).on  transaction fee (commission) for transactions in transferable securities concluded on TradeGM TRADING MT5 platform.
With regard to the discount being withdrawn, as of 7 March 2022, the Company shall charge the esteemed Clients a transaction fee (commission) previously specified in the List of Commissions for each transaction in transferable securities concluded on the TradeGM TRADING MT5 platform.

In case of any questions regarding the above, do not hesitate to contact us.

eBrókerház Zrt

 

Közzététel
a Bszt. 123. § (1) bekezdése d) és g) pontja alapján

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42., cégjegyzékszám: 01-10-044141) [a továbbiakban: Társaság] a Bszt. 123. § alapján közzéteszi, hogy a Társaság közgyűlése 2022. február 21. napján rendkívüli közgyűlést tartott az alábbi napirendi pontokkal:

1. napirendi pont: Döntés a Társaság könyvvizsgálója által kijelölt, új személyében felelős könyvvizsgáló kijelölésének tudomásulvételéről és megválasztásáról, illetve erre tekintettel a Társaság alapszabályának módosításáról.
2. napirendi pont: Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása.

A Társaság a Bszt. 123. §-a alapján, a határozatok lényeges tartalmának összefoglalásával közzéteszi, hogy közgyűlése 2022. február 21. napján az alábbi tartalommal hozott határozatokat:

1/2022. (02.21.) Közgyűlési Határozat: A közgyűlés rögzítette, hogy nem lett szabályszerűen összehívva, ugyanakkor minden részvényes megjelent és minden részvényes egyhangúlag hozzájárult a közgyűlés megtartásához és a döntéshozatalhoz az alábbi napirendi pontokkal:

1. napirendi pont: Döntés a Társaság könyvvizsgálója által kijelölt, új személyében felelős könyvvizsgáló kijelölésének tudomásulvételéről és erre tekintettel a Társaság alapszabályának módosításáról.
2. napirendi pont: Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása.

A közgyűlés rögzítette, hogy az előzőek szerinti hozzájárulásra tekintettel a közgyűlésen az előzőek szerinti napirendi pontokhoz kapcsolódóan érvényes határozat hozható.

A közgyűlés megválasztotta továbbá Kaufmann Lajos Gábor részvényest a Közgyűlés elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének, Tóth Ferenc részvényest a jegyzőkönyv hitelesítőjének és szavazatszámlálónak.

2/2022. (02.21.) Közgyűlési Határozat: A közgyűlés tudomásul vette a K-E-S Audit Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 20. 3. em. 1/a., cégjegyzékszám: 01-09-681313, adószám: 11883816-2-41 [„Könyvvizsgáló társaság”]) tájékoztatását, miszerint Ernst Gábor Könyvvizsgáló társasággal fennálló, aláíró könyvvizsgálói pozíció ellátására irányuló jogviszonya 2022. január 31. napján megszűnt, ekként nevezett személy a Társaság könyvvizsgálatát mint személyében felelős könyvvizsgáló a továbbiakban nem tudja ellátni.

A közgyűlés tudomásul vette és elfogadta, hogy a Könyvvizsgáló társaság mint könyvvizsgáló szervezet a Ptk. 3:129. § (2) bekezdése alapján Tatár Emese (anyja születési neve: Kováts Irén, lakcíme: 1025 Budapest, Nagybányai út 76/B., kamarai nyilvántartási száma: 006433) kamarai tag könyvvizsgálót jelölte ki a Társaság könyvvizsgálatát ellátó természetes személyként, akit a közgyűlés a határozat meghozatalának napjával a Társaság könyvvizsgálatának elvégzéséért személyében felelős könyvvizsgálóvá megválasztott. A közgyűlés rögzítette, hogy tekintettel arra, hogy a Könyvvizsgáló társaság megbízatása 2021. május 27-i megválasztására tekintettel 2021.05.27. napja óta folyamatosan fennáll, amelyet a személyében felelős könyvvizsgáló személyének megváltozása nem érint, így erre tekintettel a Könyvvizsgáló társaság könyvvizsgálói megbízatását a közgyűlés kontinuusnak tekinti, egyúttal megállapította, hogy a megbízatás kezdő dátuma változatlanul 2021. május 27. napja.

A közgyűlés rögzítette tehát, hogy az új személyében felelős könyvvizsgáló megbízatásának lejárata megegyezik a Könyvvizsgáló társaság megbízásának lejártával, amely a Társaság 2022. üzleti évre vonatkozó, az arról készített éves beszámoló közgyűlés által történő elfogadásának a napja, de legkésőbb 2023. május 31. napja. Az új személyében felelős könyvvizsgáló megbízatása kiterjed a Társaság 2021. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolójának könyvvizsgálatára is.

3/2022. (02.21.) Közgyűlési Határozat

A közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság Alapszabályát az elhatározott módosítással egységes szerkezetbe foglalja, egyben az ekként egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja.

Budapest, 2022. február 21.

eBrókerház Zrt.

 

Change in Czech customer support

 

Vážený kliente,

rádi bychom vás informovali, že eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. pozastaví od 1. února 2022 zákaznický servis v českém jazyce. v českém jazyce

Máte-li jakékoli dotazy nebo problémy, neváhejte nás kontaktovat na obvyklých kontaktních údajích. Jsem připraveni
ke komunikaci v angličtině nebo maďarštině.

V případě, že trváte na tom, že s námi chcete komunikovat v českém jazyce, doporučujeme zaslat nám e-mail.

Děkujeme za pochopení,

eBrókerház Zrt.

 

Dear Client,

We would like to inform you that eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. will suspend its Czech-language customer service from February 1, 2022

Should you have any questions or problems, please feel free to contact us at the usual contact details. We are available to communicate in English or Hungarian.

In case you insist to communicate with us in Czeh language, we advise to send to do so via email.

Thank you for your understanding.

ebrókerház Zrt.

Budapest, 2022. január 31.

 

Közzététel

H-JÉ-III-1/2022. számú határozat

H-PM-III-B-3/2021. számú határozat

Budapest, 2022. január 20.

 

Tulajdoni hányad

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. a Bszt. 123. § (1) b) pontja alapján közzéteszi a részvényesei nevét és tulajdoni, valamint a részvényekhez kapcsolódó szavazati hányadukat. Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. részvényeseinek szavazati aránya nem tér el a tulajdoni hányaduktól, így:

Név

Részvény \ Szavazat db

Tulajdoni hányad

Kaufmann Lajos

520

50 %

Tóth Ferenc

520

50 %

Összesen:

1 040

100 %

Jelen táblázat a 2021. december 31-i állapotot tükrözi.

 

Budapest, 2022. január 11.

 

Ügyfélforgalmi szünnap

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. budapesti irodája 2021. december 11-én ügyfélforgalmi szünnapot tart.

 

KÖZZÉTÉTEL a Bszt. 123. § (1) bekezdése d) és g) pontja alapján

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42., cégjegyzékszám: 01-10-044141) [a továbbiakban: Társaság] a Bszt. 123. § alapján közzéteszi, hogy a Társaság közgyűlése 2021. szeptember 14. napjára az alábbi napirendi pontokkal került megtartásra:

1. napirendi pont: Radó Gábor felügyelőbizottsági tag lemondására tekintettel döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról;
2. napirendi pont: Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása.

A Társaság a Bszt. 123. §-a alapján, a határozatok lényeges tartalmának összefoglalásával közzéteszi, hogy közgyűlése 2021. szeptember 14. napján az alábbi tartalommal hozott határozatokat:


1/2021. (09.14.) Közgyűlési Határozat: A közgyűlés egyhangúlag hozzájárult az ülés megtartásához és megválasztotta Kaufmann Lajos Gábor részvényest a Közgyűlés elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének, Tóth Ferenc részvényest a jegyzőkönyv hitelesítőjének és szavazatszámlálónak.


2/2021. (09.14.) Közgyűlési Határozat: A közgyűlés tudomásul vette Radó Gábor felügyelőbizottsági tag lemondását és rögzítette, hogy tekintettel arra, hogy a Társaság felügyelőbizottságának összetétele új felügyelőbizottsági tag megválasztásának hiányában is szabályszerű, nem kíván új felügyelőbizottsági tagot választani.

A fentieknek megfelelően a közgyűlés az Alapszabály 11.3. pontjából a lemondó felügyelőbizottsági tagra vonatkozó bekezdést törölte, és az Alapszabály 11.3. pontját módosította.

3/2021. (09.14.) Közgyűlési Határozat: A közgyűlés akként határozott, hogy a Társaság Alapszabályát a 2021. szeptember 14. napján elhatározott módosítással egységes szerkezetbe foglalja, egyben az ekként egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt jelen határozatával elfogadja. A közgyűlés felkérte a Társaság Igazgatóságát, hogy a cégjegyzékadatokat érintő változás átvezetése érdekében járjon el a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt.

A Társaság ugyancsak a Bszt. 123. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve külön is közzéteszi, hogy Radó Gábor felügyelőbizottsági tagsága nevezett személy e megbízatásról történő lemondására tekintettel 2021.09.14. napjával megszűnt, amire tekintettel a Társaságnál 2021.09.14. napjától kezdődően a továbbiakban háromtagú felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület (felügyelőbizottság) működik.

 

Budapest, 2021. szeptember 16.

 

 

HIRDETMÉNY / NOTICE / OZNÁMENÍ

 

ÜGYFÉLSZÁMLA-SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL / ON AMENDMENT OF CLIENT ACCOUNT AGREEMENT / O ÚPRAVĚ SMLOUVY O KLIENTSKÉM ÚČTU

 

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42., cégjegyzékszám: 01 10 044141 [a továbbiakban: Társaság]) ezúton tájékoztatja a tisztelt ügyfeleket, hogy 2021. augusztus 25. napját követően Ügyfélszámlát kizárólag EUR és GBP devizanemben vezet. A TradeGM kereskedési rendszerében az Ügyfélszámla-szerződés 2.1 pontja alapján megnyitott, illetve vezetett USD, CZK és HUF devizanemű Ügyfélszámlák EUR devizanemű Ügyfélszámlára történő módosítására kerül sor. Az egyes USD, CZK és HUF devizanemben vezetett Ügyfélszámlák 2021. augusztus 25. napján fennálló egyenlegét Társaságunk a Raiffeisen Bank Zrt. által 2021. augusztus 25. napján Társaságunk részére biztosított egyedi árfolyamon EUR devizanemre konvertálja és a továbbiakban az Ügyfél EUR devizanemű Ügyfélszámláján tartja nyilván.

Kérjük, olvassa el a kapcsolódó további információkat!

 

 

Dear Clients,

eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (registered seat: H-1072 Budapest, Rákóczi út 42., company registration number: 01 10 044141) (hereinafter referred to as: Company) hereby informs its Clients that, following 25 August of 2021, it will keep Client Account only in EUR and GBP currency. Client Accounts in USD, CZK and HUF opened or maintained in TradeGM's trading platform pursuant to Clause 2.1 of the Client Account Agreement will be converted into Client Accounts in EUR. The balance of each Client Account in USD, CZK and HUF on 25 August 2021 will be converted by our Company into EUR at the specific exchange rate provided by Raiffeisen Bank Ltd. to our Company on 25 August 2021. and shall keep it on its Client Account in EUR currency.

Please read related further information.

 

 

Vážení klienti,

eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (sídlem: H-1072 Budapešť, Rákóczi út 42., registrační číslo společnosti: 01 10 044141), dále jen Společnost, tímto informuje své klienty, že po datu 25. srpna 2021 bude mít Klientský účet k dispozici pouze v měně EUR a GBP. Klientské účty v USD, CZK a HUF otevřené nebo vedené v obchodní platformě TradeGM podle bodu 2.1 Smlouvy o klientském účtu budou převedeny na klientské účty v EUR.
Naše Společnost proto k 25. srpnu 2021 zůstatek v USD, CZK a HUF na každém Klientském účtu převede na EUR, a to podle specifického směnného kurzu poskytnutého naší společnosti bankou Raiffeisen Bank s.r.o. dne 25. srpna 2021. Zůstatek uchová na příslušném Klientském účtu v měně EUR.

Prosím, přečtěte si tyto následující informace.

 

Budapest, 2021. augusztus 17.

 

Közzététel

 

a Bszt. 123. § (1) bekezdése g) pontja alapján


Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42., cégjegyzékszám: 01-10-044141) [a továbbiakban: Társaság] a Bszt. 123. § alapján közzéteszi, hogy a Társaság közgyűlése 2021. május 27. napjára az alábbi napirendi pontokkal került összehívásra. Bővebben...

 

Budapest, 2021. június 1.

 

 

Közzététel


Az egyes pénzügyieszköz-osztályok tekintetében a végrehajtási helyszíneken 2020. évben elért végrehajtási minőség részletes nyomon követéséből levont következtetésekről és elemzésekről a Bizottság (EU) 2017/576 felhatalmazáson alapuló rendeletében foglaltak alapján.

 

Budapest, 2021. április 30.

 

HIRDETMÉNY / NOTICE

 

ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROK TRANZAKCIÓS DÍJÁRÓL (JUTALÉKÁRÓL)

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42., cégjegyzékszám: 01 10 044141 [a továbbiakban: Társaság]) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy Üzletszabályzatának 5.16.1 pontja alapján a Díjjegyzékében meghirdetettől eltérően, 2021.03.31. napjától kezdődően visszavonásig, a TradeGM TRADING MT5 platformon kötött, átruházható értékpapírokra irányuló ügyletek esetén, az egyes piacokon alkalmazandó tranzakciós díjat (jutalékot vagy commissiont) 0,00%-ban állapítja meg.

 

 

TRANSFER FEE (COMMISSION) FOR TRANSFERABLE SECURITIES

 

Dear Clients,

eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (registered seat: H-1072 Budapest, Rákóczi út 42., company registration number: 01 10 044141) (hereinafter referred to as: the Company) hereby informs its Clients that, based on the Point 5.16.1 of General Terms of Business, unlike the announced List of Commission, the Transaction fee (or commission) on transferable securities transactions conclude through the TradeGM TRADING MT 5 platform it sets the commission applicable in each market in a uniform manner 0.00% after March 31, 2021 until cancellation.

 

Budapest, 2021. április 8.

 

HIRDETMÉNY / NOTICE

 

Tisztelt Ügyfelünk!


Örömmel értesítjük Ügyfeleinket, hogy az eBrókerház Zrt. szélesítette az általa kínált termékek, befektetési szolgáltatások körét és 2021. március 31. napjától, a AAA Trade Ltd-vel kötött szerződés alapján, Ügyfelei részére biztosítja a részvényekkel történő elektronikus kereskedés lehetőségét is. Társaságunknál így már lehetőség van átruházható értékpapírokra vonatkozó kereskedési szerződés illetve az ezt kiegészítő értékpapírszámla vezetési szerződés megkötésére. Honlapunkon az új, már hatályos Értékpapír kereskedési szerződés, míg a fentiek miatt módosításra került az Üzeltszabályzat, a Végrehajtási politika, a Kockázatkezelési szabályzat, az Összeférhetetlenségi Politika és a Díjjegyzék elérhető.

Bővebben...

Bármely a fentiekben foglaltakkal összefüggésben felmerülő kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre az ismert elérhetőségeken (e-mail cím: support@tradegm.eu; telefon: +36-1-655-5846).

 

Dear Customer!


We are pleased to inform our Clients that eBrókerház Zrt. Has expanded the range of products and investment services it offers and from March 31, 2021, based on the contract concluded with AAA Trade Ltd, it also provides its Clients with the possibility of electronic trading in shares. Thus, our company already has the option of concluding a trading contract for transferable securities and a supplementary securities account management contract. On our website, the new Securities Trading Agreement has been amended the General Business Rules, the Execution Policy, the Risk Management Policy, the Conflict of Interest Policy and the Fee Schedule is available.

Learn more...

If you have any questions in connection with the above, we are at your disposal at the known contact details (e-mail address: support@tradegm.eu; phone: + 36-1-655-5846).

 

Budapest, 2021. március 31.

 

 

Ügyfélforgalmi szünnap

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. budapesti irodája 2021. április 2-én és 2021. április 5-én ügyfélforgalmi szünnapot tart.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti szünnap alatt - azokon a piacokon, amelyeken a kereskedés nem szünetel - az Online Kereskedési Platformon keresztül továbbra is biztosított a folyamatos kereskedés lehetősége, azonban az adott napokra eső elszámolási kötelezettségek teljesítésére (jóváírások és terhelések tekintetében egyaránt) a következő banki munkanapon kerül sor.

 

Budapest, 2021. március 31.

 

HIRDETMÉNY / NOTICE / OZNÁMENÍ


KERESKEDÉSI ÉS SZÁMLASZERZŐDÉS MÓDOSULÁSÁRÓL / ON THE AMENDMENT OF THE TRADING AGREEMENT / O ÚPRAVĚ OBCHODNÍ SMLOUVY

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42., cégjegyzékszám: 01 10 044141 [a továbbiakban: Társaság]) ezúton tájékoztatja azon tisztelt ügyfeleit, akiknek az EBROKERHOUSE Trader-en keresztül történő kereskedést biztosító CFD Kereskedési Szerződése áll fenn a Társasággal, hogy 2021. február 19. napjával elfogadta az EBROKERHOUSE Trader-hez kapcsolódó CFD Kereskedési Szerződés, valamint Ügyfélszámla-szerződés (a továbbiakban együtt: szerződések) és azok mellékleteinek módosítását, amely módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződések és mellékleteik 2021. március 01. napján lépnek hatályba.

Az így módosított CFD Kereskedési Szerződés a továbbiakban, mint a Trade GM Trader-hez kapcsolódó Kereskedési Szerződés, míg az Ügyfélszámla-szerződés, mint Trade GM Trader-hez kapcsolódó Ügyfélszámla-szerződés él tovább 2021. március 1. naptól.

A Társaság a CFD Kereskedési Szerződést és mellékleteit a fent megjelölt időponttal a CFD Kereskedési Szerződés 12.2 pontja szerint, a 12.3 pontjának (ii) alpontjában foglalt, míg az Ügyfélszámla-szerződés esetében a 13.2. pontja szerint, a 13.3. pontjának (ii) alpontjában foglalt, a Társaság működésében, szolgáltatásaiban bekövetkező változásra, mint alapos indokra tekintettel egyoldalúan, a már fennálló jogviszonyokra is kiterjedő hatállyal módosítja.

E módosítások a Társaság és a tisztelt Ügyfelek között fennálló szerződéses jogviszony részévé válnak azok alakszerű elfogadása nélkül is, azzal, hogy a Társaság tájékoztatja a tisztelt Ügyfeleit arról, hogy a szerződések egyoldalú módosítása okán a Társasággal fennálló jogviszonyukat, – az Üzletszabályzat 5.18.4. pontjában foglaltak szerint – a módosított szerződések közzétételétől számított 15 (tizenöt) napon belül közölt írásbeli felmondó nyilatkozat útján jogosultak azonnali hatállyal felmondani és így megszüntetni.

A már fennálló jogviszonyokra is kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosított rendelkezések az alábbiak:

- a CFD Kereskedési Szerződés „Bevezetés”-ének negyedik francia bekezdése valamint a 1.1., 2.1., 3.1., 3.11., 4.6., 8.4., 11. (o), 12.1., 12.5. pontja és 3. számú melléklete,
- a CFD Kereskedési Szerződés 3.8. pontja az új (iii) alponttal és a 3.14. ponttal egészült ki,
- az Ügyfélszámlaszerződés „Bevezetés”-ének negyedik, ötödik és tizedik francia bekezdése valamint 2.1., 2.2., 3., 7.1., 12. (o), 13.1., 13.5. pontjai,
- az Ügyfélszámlaszerződés 1. számú Fogalom meghatározások című mellékletében a „Kereskedési szerződés” fogalma,

A Kereskedési Szerződés 2021. március 1. napjától hatályos szövege a módosításokkal egységes szerkezetben 2021. február 19-től az alábbi linken keresztül érhető el:
https://www.ebrokerhaz.hu/hu/rolunk/jogi-dokumentacio

Noha a fent rögzítettek szerint a Társaság az egyoldalú módosítás jogát gyakorolja, ezúton tájékoztatja ugyanakkor Ügyfeleit, hogy a módosítások nem jelentenek sem a jogszabályoktól, sem a korábbi szerződéses gyakorlattól történő lényeges eltérést, és a módosítással érintett rendelkezésekkel kapcsolatban kérdéseiket a módosítás hatálybalépéséig akár írásban akár szóban feltehetik azzal, hogy a Társaság a módosítások hatálybalépését követően is megválaszolja esetlegesen felmerülő kérdéseiket.

Bármely a fentiekben foglaltakkal összefüggésben felmerülő kérdés esetén állunk szíves rendelkezésükre az ismert elérhetőségeken (e-mail-cím: info@ebrokerhaz.hu; telefon: +36-1-880-8400).

 

Kérjük, olvassa el a kapcsolódó további információkat! / Please read related further information. / Prosím, přečtěte si tyto následující informace 

 

Budapest, 2021. február 19.

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN LAKÓ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE / INFORMATION FOR CLIENT RESIDING IN THE UK

 

Dear Customers,

As a result of Brexit, the UK left the EU on the 31st of January 2020 and entered a ‘transition period’, during which EU law and the MiFID pass-porting regime continued to apply in the UK, allowing us to provide the services for which we received authorization from the Hungarian Central Bank in the UK under the freedom to provide services. On December 31st, however, the ‘transition period’ expired and from the 1st of January 2021 onwards, we are offering our services to clients residing in the UK under the ‘Temporary Permissions Regime’ established by the Financial Conduct Authority (FCA).
The ‘Temporary Permissions Regime (TPR)’ enables us to continue operating in the UK within the scope of our current permissions for a limited period after the end of the ‘transition period’, while we seek full UK authorization, if required. As a firm operating under the ‘Temporary Permissions Regime’, we are authorized and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority (FCA) and are included in the Compulsory Jurisdiction (CJ) of the UK Financial Ombudsman Service.

eBrókerház is deemed authorized and regulated by the Financial Conduct Authority. The nature and extent of consumer protections may differ from those for firms based in the UK. Details of the Temporary Permissions Regime, which allows EEA-based firms to operate in the UK for a limited period while seeking full authorization, are available on the Financial Conduct Authority’s website.

Please read related further information.

 

Budapest, 12/02/2021

 

 

Hirdetmény

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Értesítjük, hogy az eBrókerház Zrt. az EBROKERHOUSE kereskedési platform megszüntetése miatt módosította Üzletszabályzatát, az Üzletszabályzat 2021. február 12-én közzétételre került, hatályba lépésének napja 2021. március 1.

Az Üzletszabályzat módosított pontjai a következők: 5.13.1.5; 5.14.10.4; 13.12.1; 13.13.1; 13.13.13; 14.2; 15.18.

A módosított Üzletszabályzat és a kapcsolódó szerződések letölthetőek a honlapunkról, valamint megtekinthetőek az üzleti órák alatt ügyfélszolgálatunkon is.

Kérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy a módosult Üzletszabályzatot alaposan tanulmányozzák át, bármilyen kérdés illetve észrevétel esetén forduljanak az eBrókerház Zrt. ügyfélszolgálatához a +361 880 8400 telefonszámon vagy emailben a compliance@ebrokerhaz.hu e-mail címen.

 

Budapest, 2021. február 12.

 

 

KÖZZÉTÉTEL


a Bszt. 123. § (1) bekezdése g) pontja alapján

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42., cégjegyzékszám: 01-10-044141 [a továbbiakban: Társaság]) a Bszt. 123. § alapján közzéteszi, hogy a Társaság közgyűlése 2021. február 02. napjára az alábbi napirendi pontokkal került összehívásra:

1. napirendi pont: Hozzájárulás a közgyűlés megtartásához, a közgyűlés napirendjének elfogadása, a közgyűlés elnökének, a szavazatszámlálónak, a jegyzőkönyvvezetőnek és a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása;
2. napirendi pont: Döntés a Társaság Alapszabályban szereplő egyéb tevékenységi köreinek módosításáról;
3. napirendi pont: Döntés a Társaság elektronikus elérhetőségeinek módosításáról;
4. napirendi pont: Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása.
5. napirendi pont: A közgyűlési határozatok érvényesnek történő elismerése.

A Társaság a Bszt. 123. §-a alapján, a határozatok lényeges tartalmának összefoglalásával közzéteszi, hogy közgyűlése 2021. február 02. napján az alábbi tartalommal hozott határozatokat:

1/2021. (02.02.) Közgyűlési Határozat: A közgyűlés rögzíti, hogy nem lett szabályszerűen összehívva, ugyanakkor minden részvényes megjelent és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:17. § (5) bekezdése alapján valamennyi részvényes egyhangúlag hozzájárul a közgyűlés megtartásához.


2/2021. (02.02.) Közgyűlési Határozat: A közgyűlés rögzíti, hogy felülvizsgálta a Társaság egyéb tevékenységi köreit. Ennek során észlelte, hogy az Alapszabály és a cégjegyzékadatok között eltérés mutatkozik. A közgyűlés ezért elhatározta, hogy az Alapszabályban és a cégjegyzékben szereplő adatok között megteremti az összhangot és a Társaság Alapszabályának cégjegyzékadatokkal való összhangja érdekében az Alapszabály 3.2. pontját módosítja.


3/2021. (02.02.) Közgyűlési Határozat: A közgyűlés a Társaság elektronikus elérhetőségeit akként módosítja, hogy a Társaság jelenlegi ebrokerhaz@iforex.hu e-mail-címét, valamint az ebrokerhaz@iforex.hu kézbesítési címét törli, és a továbbiakban a Társaság e-mail-címeként, illetve kézbesítési címeként az info@ebrokerhaz.hu címet szerepelteti, továbbá a Társaság honlapjaként jelenleg feltüntetett www.iforex.hu cím helyett a továbbiakban a www.ebrokerhaz.hu címet szerepelteti. A közgyűlés az Alapszabály 1.3. pontját a fentieknek megfelelően módosította.


4/2021. (02.02.) Közgyűlési Határozat: A közgyűlés a Társaság honlap címének 3/2021. (02.02.) Közgyűlési Határozattal módosított címét az Alapszabály 14. pontjában fel kívánja tüntetni, erre tekintettel az Alapszabály 14.1. pontját megfelelően módosította.


5/2021. (02.02.) Közgyűlési Határozat: A közgyűlés akként határozott, hogy a Társaság Alapszabályát, a 2021.02.02. napon elhatározott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja, egyben az ekként egységes szerkezetbe foglalt külön íven szövegezett Alapszabályt elfogadja. A közgyűlés felkéte a Társaság Igazgatóságát, hogy a cégjegyzékadatokat érintő változás átvezetése érdekében járjon el a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt.


6/2021. (02.02.) Közgyűlési Határozat: A közgyűlés a Ptk. 3:111. § (3) bekezdésére hivatkozással egyhangúlag érvényesnek ismerte el a Közgyűlésen meghozott határozatokat.

 

Budapest, 2021. február 08.

 

Hirdetmény/Notice

 

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42., cégjegyzékszám: 01 10 044141 [a továbbiakban: Társaság]) ezúton tájékoztatja azon tisztelt ügyfeleit, akiknek az EBROKERHOUSE Trader-en keresztül történő kereskedést biztosító CFD Kereskedési Szerződése áll fenn a Társasággal, hogy 2021. február 28-át követő nappal kezdődően a Társaság a továbbiakban az EBROKREHOUSE Trader-en keresztül nem nyújt befektetési szolgáltatást. Bővebben...

 

eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (registered seat: H-1072 Budapest, Rákóczi út 42., company registration number: 01 10 044141) (hereinafter referred to as: the Company) hereby informs its Clients who have concluded with the Company a CFD Trading Contract for the purpose of trading through the EBROKERHOUSE Trader that, following 28 June of 2020, it will cease to provide its investment services through the EBROKERHOUSE Trader. Learn more...

 

Budapest, 2021. január 29.

 

Tulajdoni hányad

 

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. a Bszt. 123. § (1) b) pontja alapján közzéteszi a részvényesei nevét és tulajdoni, valamint a részvényekhez kapcsolódó szavazati hányadukat. Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. részvényeseinek szavazati aránya nem tér el a tulajdoni hányaduktól, így:

Név

Részvény \ Szavazat db

Tulajdoni hányad

Kaufmann Lajos

520

50 %

Tóth Ferenc

520

50 %

Összesen:

1 040

100 %

Jelen táblázat a 2020. december 31-i állapotot tükrözi.

 

Budapest, 2021. január 13.

 

Hirdetmény

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Örömmel értesítjük, hogy az eBrókerház Zrt. új kereskedési platformot vezetett be a Trade GM Trade Online Kereskedési Platformot.

Az új kereskedési platform bevezetése miatt az eBrókerház Zrt. módosította Üzletszabályzatát valamint a Trade GM Trade Online Kereskedési Platformhoz kapcsolódóan az Ügyfélszámla és a Kereskedési (CFD) szerződését, amely dokumentumok 2020. november 23-án közzétételre kerültek, hatályba lépésük napja 2020. december 8.

Az Üzletszabályzat módosított pontjai a következők: 5.13.1.5; 5.14.10.4; 13.12.1; 13.13.1; 13.13.13; 14.2; 15.18.
A módosított Üzletszabályzat és a kapcsolódó szerződések letölthetőek a honlapunkról, valamint megtekinthetőek az üzleti órák alatt ügyfélszolgálatunkon is.

Kérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy a módosult Üzletszabályzatot és a kapcsolódó dokumentumokat alaposan tanulmányozzák át, bármilyen kérdés illetve észrevétel esetén forduljanak az eBrókerház Zrt. ügyfélszolgálatához a +361 880 8400 telefonszámon vagy emailben a compliance@ebrokerhaz.hu e-mail címen.

 

Budapest, 2020. november 23.

 

Ügyfélforgalmi szünnap

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. budapesti irodája 2020. augusztus 20. és 2020. augusztus 21. és 2020. augusztus 29. napján ügyfélforgalmi szünnapot tart.


Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti ügyfélforgalmi szünnap alatt - azokon a piacokon, amelyeken a kereskedés nem szünetel - az Online Kereskedési Platformon keresztül továbbra is biztosított a folyamatos kereskedés lehetősége, azonban az adott napokra eső elszámolási kötelezettség teljesítésére (jóváírások és terhelések tekintetében egyaránt) a következő banki munkanapon kerül sor.

 

Budapest, 2020. augusztus 14.

 

Hirdetmény az üzletszabályzat módosulásáról

 

Tisztelt Ügyfeleink!


Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42., cégjegyzékszám: 01 10 044141) (a továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja a tisztelt Ügyfeleket, hogy a Társaság 2020. június 26. napjával elfogadta az Üzletszabályzat módosítását, amely módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzat 2020. június 29-én lép hatályba. Bővebben...

 

Budapest, 2020. június 26.

 

Hirdetmény

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Ahogyan arról az elmúlt hónap során már több fórumon keresztül is tájékoztattuk tisztelt Ügyfeleinket, Társaságunk, az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2020. június 28-át követően befektetési szolgáltatásait a továbbiakban nem az Online Kereskedési Platformon (azaz az ún. FXnet rendszeren) keresztül és nem az iFOREX kereskedelmi név alatt, hanem az eBrokerhouse kereskedelmi név alatt, egy új elektronikus kereskedési rendszeren keresztül nyújtja az ügyfelei számára. Bővebben...

 

Budapest, 2020. június 24.

 

Hirdetmény

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Társaságunk megfelelően tájékoztatta kedves ügyfeleit, hogy 2020. június 28-át követően a továbbiakban befektetési szolgáltatásait nem az iFOREX kereskedelmi név alatt és nem az iFOREX Online Kereskedési Platformon keresztül nyújtja. Jelen hirdetményünkben tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy lehetőségük van arra, hogy szerződéses jogviszonyt létesítsenek a VIBHS Financial Ltd.-vel, amennyiben 2020. június 28-át követően is az iFOREX-en keresztül, az iFOREX Online Kereskedési Platformján keresztül kívánnak kereskedni, és a CFD kereskedésre vonatkozó befektetési szolgáltatásokat e formában kívánják igénybe venni. Bővebben...

 

Budapest, 2020. május 29.

 

Hirdetmény

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42., cégjegyzékszám: 01 10 044141 [a továbbiakban: Társaság]) ezúton tájékoztatja a tisztelt ügyfeleket, hogy 2020. június 28-át követően befektetési szolgáltatásait a továbbiakban nem az Online Kereskedési Platformon (azaz az ún. FXnet rendszeren) keresztül és nem az iFOREX kereskedelmi név alatt, hanem az eBrokerhouse kereskedelmi név alatt, egy új elektronikus kereskedési rendszeren keresztül nyújtja az ügyfelei számára. Bővebben...

 

Budapest, 2020. május 28.

 

Közzététel

a Bszt. 123. § (1) bekezdése g) pontja alapján

 

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42., cégjegyzékszám: 01-10-044141 [a továbbiakban: Társaság]) a Bszt. 123. § alapján közzéteszi, hogy a Társaság közgyűlése 2020. május 22. napjára az alábbi napirendi pontokkal került összehívásra:

1. napirendi pont: Határozat a Közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítője, valamint a szavazatszámláló megválasztásáról, továbbá hozzájárulás a közgyűlés meghívóban közölt napirendi pontokkal történő megtartásához;
2. napirendi pont: A Társaság 2019. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolójának, azaz a Társaság mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítő mellékletének elfogadása, valamint döntés osztalék fizetéséről;
3. napirendi pont: A Társaság 2019. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti üzleti jelentésének elfogadása;
4. napirendi pont: Döntés a Társaság Igazgatósága vonatkozásában a felmentvény megadásáról;
5. napirendi pont: A Közgyűlésen hozott határozatok érvényesnek történő elismerése.

A Társaság a Bszt. 123. §-a alapján, a határozatok lényeges tartalmának összefoglalásával közzéteszi, hogy közgyűlése 2020. május 22. napján az alábbi tartalommal hozott határozatokat:

1/2020. (05.22.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés egyhangúlag hozzájárult az ülés megtartásához, valamint megválasztotta Kaufmann Lajos Gábor részvényest a Közgyűlés elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének, Tóth Ferenc részvényest pedig a jegyzőkönyv hitelesítőjének és szavazatszámlálónak.

2/2020. (05.22.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés a könyvvizsgálói jelentés, az Igazgatóság határozatának és a Felügyelőbizottság határozatának ismeretében egyhangúlag elfogadta a Társaság Számviteli törvény szerinti 2019. évi éves beszámolóját, amely tartalmazza a mérleget, eredmény-kimutatást, kiegészítő mellékletet. A Közgyűlés a pozitív adózott eredmény eredménytartalékba helyezését határozta el.

3/2020. (05.22.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés a könyvvizsgálói jelentés, valamint az Igazgatóság határozatának és a Felügyelőbizottság határozatának ismeretében egyhangúlag elfogadta a Társaság 2019. évre vonatkozó, Számviteli törvény szerinti üzleti jelentését.

4/2020. (05.22.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés – az Igazgatóság tagjai által a 2019. üzleti évben végzett feladatok értékelése alapján – egyhangúlag megadta a felmentvényt Igazgatóság tagjai részére a 2019. üzleti évre vonatkozóan, ami a 2019. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét igazolja.

5/2020. (05.22.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés egyhangúlag érvényesnek ismerte el a mai Közgyűlésen meghozott határozatokat.

 

Budapest, 2020. május 22.

 

Közzététel

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42., cégjegyzékszám: 01-10-044141) [a továbbiakban: Társaság] a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény [a továbbiakban: Bszt.] 123/A. § (6) bekezdésére tekintettel az alábbiakban közzéteszi a Magyar Nemzeti Bank által a Társasággal szemben hozott, H-JÉ-III-B-13/2020. számú határozat rendelkező részét.


Budapest, 2020. május 5.

 

Közzététel

Az egyes pénzügyieszköz-osztályok tekintetében a végrehajtási helyszíneken 2019. évben elért végrehajtási minőség részletes nyomon követéséből levont következtetésekről és elemzésekről a Bizottság (EU) 2017/576 felhatalmazáson alapuló rendeletében foglaltak alapján.

 

Budapest, 2020. május 4. 

 

Hirdetmény az üzletszabályzat módosulásáról

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42., cégjegyzékszám: 01 10 044141) (a továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja a tisztelt Ügyfeleket, hogy a Társaság 2020. április 27. napjával elfogadta az Üzletszabályzat módosítását, amely módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzat 2020. május 12-én lép hatályba.

A Társaság az Üzletszabályzatot annak 3.2. pontja szerint, a 3.4 pontban foglalt alapos indokok alapján, így az eBrókerház Zrt. informatikai és telekommunikációs infrastruktúrájának megváltozása, valamint a szolgáltatásai nyújtása körében igénybe vett egyéb harmadik személlyel kötött megállapodás megszűnése, továbbá a hatályos jogi szabályozás változása okán egyoldalúan, a már fennálló jogviszonyokra is kiterjedő hatállyal módosítja.

E módosítások a Társaság és a tisztelt Ügyfelek között fennálló szerződéses jogviszony részévé válnak azok alakszerű elfogadása nélkül is, azzal, hogy a Társaság tájékoztatja a tisztelt Ügyfeleit arról, hogy az Üzletszabályzat egyoldalú módosítása okán a Társasággal fennálló jogviszonyukat, – a 3.3. pontban foglaltak szerint – a módosított Üzletszabályzat közzétételétől számított 15 (tizenöt) napon belül közölt írásbeli felmondó nyilatkozat útján jogosultak azonnali hatállyal felmondani és így megszüntetni. Amennyiben az Ügyfél a rendelkezésre álló határidő alatt nem nyújt be ilyen írásbeli nyilatkozatot (felmondást), a módosított Üzletszabályzat az Ügyféllel szemben hatályba lép.

A már fennálló jogviszonyokra is kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosított rendelkezések az alábbiak:

- az Üzletszabályzat 3.1., 3.2. pontjai,

- az Üzletszabályzat 4.1. pontja,

- az Üzletszabályzat 5.2.2., 5.2.3, 5.2.4 (újonnan beszúrt rendelkezés, amelyre tekintettel a további pontok számozása is változik, egyel nő), 5.2.5.,

- az Üzletszabályzat 5.3.1 pontja,

- Üzletszabályzat 5.11.3. pontja,

- az Üzletszabályzat 5.13.1.2. pontja,

- az Üzletszabályzat 7. pontja.

***

Az Üzletszabályzat 2020. május 12. napjától hatályos szövege a módosításokkal egységes szerkezetben 2020. április 27. napjától az alábbi linkeken keresztül érhető el:

https://www.ebrokerhaz.hu/hu/rolunk/jogi-dokumentacio

https://www.iforex.hu/hirek-közlemények

Noha a fent rögzítettek szerint a Társaság az egyoldalú módosítás jogát gyakorolja, ezúton tájékoztatja ugyanakkor Ügyfeleit, hogy a módosítások nem jelentenek sem a jogszabályoktól, sem a korábbi szerződéses gyakorlattól történő eltérést, és a módosítással érintett rendelkezésekkel kapcsolatban kérdéseiket a módosítás hatálybalépéséig akár írásban akár szóban feltehetik, a Társaság ugyanakkor a módosítások hatálybalépését követően is megválaszolja esetlegesen felmerülő kérdéseiket.

Bármilyen felmerülő kérdés, észrevétel esetén általános elérhetőségeinken állunk szíves rendelkezésükre.

 

Budapest, 2020. április 27.

 

 

Hirdetmény a kereskedési- és számlaszerződés módosulásáról

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42., cégjegyzékszám: 01 10 044141) (a továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja a tisztelt Ügyfeleket, hogy a Társaság 2020. április 27. napjával elfogadta a Kereskedési- és Számlaszerződés (a továbbiakban: Kereskedési Szerződés) és mellékleteinek módosítását, amely módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Kereskedési Szerződés és mellékletei 2020. május 4-én lépnek hatályba.

A Társaság a Kereskedési Szerződést és mellékleteit a fent megjelölt időponttal a Kereskedési Szerződés 16.2. pontja szerint annak 16.3. pontjának (ii) alpontjában foglalt, a Társaság működésében, szolgáltatásaiban bekövetkező változásra mint alapos indokra tekintettel egyoldalúan, a már fennálló jogviszonyokra is kiterjedő hatállyal módosítja.

E módosítások a Társaság és a tisztelt Ügyfelek között fennálló szerződéses jogviszony részévé válnak azok alakszerű elfogadása nélkül is, azzal, hogy a Társaság tájékoztatja a tisztelt Ügyfeleit arról, hogy a Kereskedési Szerződés egyoldalú módosítása okán a Társasággal fennálló jogviszonyukat, – a 12.2. pontban foglaltak szerint – a módosított Kereskedési Szerződés közzétételétől számított 10 (tíz) napon belül közölt írásbeli felmondó nyilatkozat útján jogosultak azonnali hatállyal felmondani és így megszüntetni.

A már fennálló jogviszonyokra is kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosított rendelkezések az alábbiak:

- a Kereskedési Szerződés 3.1. pontja,

- a Kereskedési Szerződés korábbi 10.10. pontja a 3.8. pontban kerül áthelyezésre, egyúttal az egy új 3.8.1. ponttal egészült ki,

- a Kereskedési Szerződés 4.1. pontja,

- a Kereskedési Szerződés 13.4., 19. pontjai,

- A Kereskedési Szerződés 3. számú mellékletének 3. és 6.2. pontjai.

***

A Kereskedési Szerződés 2020. május 4. napjától hatályos szövege a módosításokkal egységes szerkezetben 2020. április 27-től az alábbi linkeken keresztül érhető el:

https://www.ebrokerhaz.hu/hu/rolunk/jogi-dokumentacio

https://www.iforex.hu/hirek-közlemények

Noha a fent rögzítettek szerint a Társaság az egyoldalú módosítás jogát gyakorolja, ezúton tájékoztatja ugyanakkor Ügyfeleit, hogy a módosítások nem jelentenek sem a jogszabályoktól, sem a korábbi szerződéses gyakorlattól történő lényeges eltérést, és a módosítással érintett rendelkezésekkel kapcsolatban kérdéseiket a módosítás hatálybalépéséig akár írásban akár szóban feltehetik, a Társaság ugyanakkor a módosítások hatálybalépését követően is megválaszolja esetlegesen felmerülő kérdéseiket.

Bármilyen felmerülő kérdés, észrevétel esetén általános elérhetőségeinken állunk szíves rendelkezésükre.

 

Budapest, 2020. április 27.

 

 

Tájékoztató a COVID-19 világjárvánnyal összefüggő egyes kereskedési korlátozások módosításáról


Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy Társaságunk a 2020. március 18. napján kiadott, egyes CFD termékek forgalmazásának átmeneti felfüggesztésére vonatkozó tájékoztatásában foglaltakat felülvizsgálva akként döntött, hogy a francia, olasz és spanyol tőzsdékre bevezetett részvényekből, továbbá a nevezett országok tőzsdei indexeiből képzett CFD instrumentumok esetében a „long” irányú ügyleteket kötését 2020. március 23. napjától ismételten lehetővé teszi, vagyis e naptól kezdődően az érintett instrumentum körben vételi pozíció nyitására ismételten lehetőséget kínál.
Tájékoztatjuk ugyanakkor tisztelt ügyfeleinket, hogy – összhangban a francia, olasz és spanyol felügyeleti hatóságok által bevezetett tilalmakkal – a francia, olasz és spanyol tőzsdékre bevezetett részvényekből, továbbá a nevezett országok tőzsdei indexeiből képzett CFD instrumentumok esetében „short” ügyletek nyitása továbbra sem megengedett, eladási pozíciók nyitására Társaságunk a hatáskörrel rendelkező hatóságok által bevezetett ügyletkötési tilalom miatt továbbra sem biztosít lehetőséget.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy eladási ügyletek kötésére vonatkozó tilalom a már megnyitott vételi pozíció lezárása érdekében kötendő „short” ügyleteket nem érinti, a pozíciózáró eladási megbízásokat Társaságunk továbbra is felveszi és azokat végrehajtásra továbbítja.

A jelen tájékoztatásban foglalt intézkedések visszavonásig érvényes.

Megértésüket köszönjük!

 

Közzététel

Ezúton fokozottan felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét, hogy a világot jelenleg sújtó COVID-19 (koronavírus) járvány következtében a pénz- és tőkepiacok rendkívül turbulenssé váltak, így azokon jelentős mértékű és kiszámíthatatlan árfolyam-ingadozás figyelhető meg, amely kihatással van a Társaságunk által kínált származékos termékek kereskedésére, az általunk egyes instrumentumok vonatkozásában közölt árakra is. A CFD kereskedés a volatilis piaci viszonyok okán jelenleg rendkívüli mértékben kockázatos és a teljes befektetett összeg elvesztésének kockázata jelentősen megnövekedett.

 

Tájékoztató a COVID-19 világjárvánnyal összefüggésben megnövekedett kockázatokról.

Kérjük olvassa el ezzel kapcsolatos tájékoztatásunkat a kereskedés megkezdése előtt.

 

eBrókerház Zrt.

 

Tájékoztató a COVID-19 világjárvánnyal összefüggő egyes kereskedési korlátozásokról

Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a COVID-19 világjárvány reál gazdaságot veszélyeztető hatásainak enyhítése, továbbá a tőkepiacok stabilitásának megőrzése érdekében az egyes illetékes európai hatóságok által bevezetett tilalmak következtében 2020. március 18. napjától kezdődőden Társaságunk átmenetileg részlegesen felfüggeszti azon CFD instrumentumok forgalmazását, amelyek mögöttes termékét valamely, a francia, olasz vagy spanyol tőzsdére bevezetett részvény képezi. A felfüggesztés hatálya alatt az érintett instrumentum körben új pozíció nyitására Társaságunk lehetőséget nem biztosít. Tájékoztatjuk ugyanakkor ügyfeleinket, hogy a kereskedés fent nevezett instrumentumok tekintetében történő részleges felfüggesztése a már megnyitott pozíciókat nem érinti, így azon ügyfelek, akik 2020. március 18. napján a tilalommal érintett egyes instrumentumokban már nyitott pozícióval rendelkeznek e nyitott pozíciókat továbbra is tarthatják, illetve azokat szabadon zárhatják, a kitettség növelésére azonban esetükben sincsen lehetőség.

Szíves megértésüket köszönjük.

 

Közzététel

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42., cégjegyzékszám: 01-10-044141) [a továbbiakban: Társaság] a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény [a továbbiakban: Bszt.] 123/A. § (6) bekezdésére tekintettel az alábbiakban közzéteszi a Magyar Nemzeti Bank által a Társasággal szemben hozott, H-PM-III-B-2/2020. számú határozat rendelkező részét.

Budapest, 2020. március 18.

 

Tulajdoni hányad

 

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. a Bszt. 123. § (1) b) pontja alapján közzéteszi a részvényesei nevét és tulajdoni, valamint a részvényekhez kapcsolódó szavazati hányadukat. Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. részvényeseinek szavazati aránya nem tér el a tulajdoni hányaduktól, így:

Név

Részvény \ Szavazat db

Tulajdoni hányad

Kaufmann Lajos

520

50 %

Tóth Ferenc

520

50 %

Összesen:

1 040

100 %

Jelen táblázat a 2019. december 31-i állapotot tükrözi.

 

Budapest, 2020. január 15.

  

Ügyfélforgalmi szünnap

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. budapesti irodája 2019. december 7. és 2019. december 14. napján ügyfélforgalmi szünnapot tart.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti ügyfélforgalmi szünnap alatt - azokon a piacokon, amelyeken a kereskedés nem szünetel - az Online Kereskedési Platformon keresztül továbbra is biztosított a folyamatos kereskedés lehetősége, azonban az adott napokra eső elszámolási kötelezettség teljesítésére (jóváírások és terhelések tekintetében egyaránt) a következő banki munkanapon kerül sor.

A piaci szünnapokról bővebb információt a www.iforex.hu honlapon a Kereskedési Feltételek alatt találhatnak.

Amennyiben technikai kérdése lenne, forduljon bizalommal az angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-8808-404-es számon.

 

Budapest, 2019. december 2.

 

Ügyfélforgalmi szünnap

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. budapesti irodája 2019. október 23. és 2019. november 1. napján ügyfélforgalmi szünnapot tart.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti ügyfélforgalmi szünnap alatt - azokon a piacokon, amelyeken a kereskedés nem szünetel - az Online Kereskedési Platformon keresztül továbbra is biztosított a folyamatos kereskedés lehetősége, azonban az adott napokra eső elszámolási kötelezettség teljesítésére (jóváírások és terhelések tekintetében egyaránt) a következő banki munkanapon kerül sor.

A piaci szünnapokról bővebb információt a www.iforex.hu honlapon a Kereskedési Feltételek alatt találhatnak.

Amennyiben technikai kérdése lenne, forduljon bizalommal az angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-8808-404-es számon.

 

Budapest, 2019. október 18.

 

 

Ügyfélforgalmi szünnap

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. budapesti irodája 2019. augusztus 19. és 20. napján ügyfélforgalmi szünnapot tart.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti ügyfélforgalmi szünnap alatt - azokon a piacokon, amelyeken a kereskedés nem szünetel - az Online Kereskedési Platformon keresztül továbbra is biztosított a folyamatos kereskedés lehetősége, azonban az adott napokra eső elszámolási kötelezettség teljesítésére (jóváírások és terhelések tekintetében egyaránt) a következő banki munkanapon kerül sor.

A piaci szünnapokról bővebb információt a www.iforex.hu honlapon a Kereskedési Feltételek alatt találhatnak.

Amennyiben technikai kérdése lenne, forduljon bizalommal az angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-8808-404-es számon.

 

Budapest, 2019. augusztus 13.

 

Ügyfélforgalmi szünnap

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. 2019. augusztus 10. napján ügyfélforgalmi és kereskedési szünnapot tart.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti szünnap alatt - azokon a piacokon, amelyeken a kereskedés nem szünetel - az Online Kereskedési Platformon keresztül továbbra is biztosított a folyamatos kereskedés lehetősége, azonban az adott napokra eső elszámolási kötelezettségek teljesítésére (jóváírások és terhelések tekintetében egyaránt) a következő banki munkanapon kerül sor.

A piaci szünnapokról bővebb információt az iFOREX honlapján a Kereskedési Feltételek alatt találhatnak.

Amennyiben technikai kérdése lenne, forduljon bizalommal az angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-8808-404-es számon.

 

Budapest, 2019. augusztus 7.

 

Ügyfélforgalmi szünnap

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. budapesti irodája 2019. június 10-én ügyfélforgalmi szünnapot tart.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti szünnap alatt - azokon a piacokon, amelyeken a kereskedés nem szünetel - az Online Kereskedési Platformon keresztül továbbra is biztosított a folyamatos kereskedés lehetősége, azonban az adott napokra eső elszámolási kötelezettségek teljesítésére (jóváírások és terhelések tekintetében egyaránt) a következő banki munkanapon kerül sor.

A piaci szünnapokról bővebb információt az iFOREX honlapján a Kereskedési Feltételek alatt találhatnak.

Amennyiben technikai kérdése lenne, forduljon bizalommal az angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-8808-404-es számon.

 

Budapest, 2019. június 3.

 

Közzététel

a Bszt. 123. § (1) bekezdése g) pontja alapján

 

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42., cégjegyzékszám: 01-10-044141) [a továbbiakban: Társaság] a Bszt. 123. § alapján közzéteszi, hogy a Társaság közgyűlése 2019. május 28. napjára az alábbi napirendi pontokkal került összehívásra:

1. napirendi pont: Határozat a Közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítője, valamint a szavazatszámláló megválasztásáról;

2. napirendi pont: A Társaság 2018. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolójának, azaz a Társaság mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítő mellékletének elfogadása, valamint döntés osztalék fizetéséről;

3. napirendi pont: A Társaság 2018. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti üzleti jelentésének elfogadása;

4. napirendi pont: Döntés a Társaság Igazgatósága vonatkozásában a felmentvény megadásáról;

5. napirendi pont: A Társaság könyvvizsgálójának és személyében felelős könyvvizsgálójának megválasztása, az Alapszabály módosítása;

6. napirendi pont: Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása.

 

A Társaság a Bszt. 123. §-a alapján, a határozatok lényeges tartalmának összefoglalásával közzéteszi, hogy közgyűlése 2019. május 28. napján az alábbi tartalommal hozott határozatokat:

 

1/2019. (05.28.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés megválasztotta Kaufmann Lajos Gábor részvényest a Közgyűlés elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének, Tóth Ferenc részvényest a jegyzőkönyv hitelesítőjének és szavazatszámlálónak.

2/2019. (05.28.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság határozatának, valamint a könyvvizsgáló jelentésének ismeretében egyhangúlag elfogadta a Társaság 2018. évre vonatkozó, Számviteli törvény szerinti beszámolóját, annak részeként a Társaság mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, az eszközök és források egymással egyező 1.452.197 E Ft mérlegfőösszeg és -11.282 E Ft adózott eredmény (veszteség) mellett. A Közgyűlés rögzítette, hogy az adózott eredményre tekintettel az osztalékfizetés feltételei nem állnak fenn, így a Társaság osztalékot nem fizet.

3/2019. (05.28.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés a könyvvizsgálói jelentés, valamint az Igazgatóság határozatának és a Felügyelőbizottság határozatának ismeretében egyhangúlag elfogadta a Társaság 2018. évre vonatkozó, Számviteli törvény szerinti üzleti jelentését.

4/2019. (05.28.) Közgyűlési Határozat: Az Igazgatóság tagjai által a 2018. üzleti évben végzett feladatok értékelése alapján a Közgyűlés egyhangúlag megadta a felmentvényt az Igazgatóság tagjai részére a 2018. üzleti évre vonatkozóan, mely a 2018. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét igazolja.

5/2019. (05.28.) Közgyűlési Határozat: A Társaság Közgyűlése rögzítette, hogy a Társaság könyvvizsgálójának és egyben személyében felelős könyvvizsgálójának megbízatása 2019. május 31. napján lejár.

 

A Társaság Közgyűlése erre, valamint a Felügyelőbizottság – mint a Bszt. 20/C. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján az auditbizottság feladatait ellátó testület – javaslatára tekintettel elhatározta, hogy a Társaság könyvvizsgálójává 2019. június 1. napjától kezdődően 2022. május 31. napjáig tartó, hároméves határozott időtartamra ismételten megválasztja a H K ADÓKONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 6055 Felsőlajos, Hársfa utca 10., cégjegyzékszám: 03-09-109816, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyt.: 002125, képviseli: Dr. Hegedűs Mihály ügyvezető), a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős, a könyvvizsgálatot végző természetes személy könyvvizsgálóvá Dr. Hegedűs Mihályt (anyja neve: Varga Ilona, kamarai nyilvántartási száma: 006219, lakcíme: 6055 Felsőlajos, Akácfa utca 39.).

A fentieknek megfelelően a Társaság Közgyűlése akként határozott, hogy az Alapszabály 12.1. pontját az alábbiak szerint módosítja (a módosításokat dőlt betűvel jelzi):

„12.1. Cégnév: H K ADÓKONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6055 Felsőlajos, Hársfa utca 10.

Cégjegyzékszám: 03-09-109816

Kamarai nyilvántartási szám: 002125

 

Személyében felelős könyvvizsgáló:

Név: Dr. Hegedűs Mihály

Anyja neve: Varga Ilona

Lakcím: 6055 Felsőlajos, Akácfa utca 39.

Kamarai nyilvántartási száma: 006219

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. június 1.

A megbízatás lejárta: 2022. május 31.

A jelen fejezetben könyvvizsgáló fogalma alatt az állandó könyvvizsgálót kell érteni.”

6/2019. (05.28.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés akként határozott, hogy a Társaság Alapszabályát, az 5/2019. (05.28.) Közgyűlési Határozattal elhatározott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja, egyben az ekként egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt jelen határozatával elfogadja. A Közgyűlés felkérte a Társaság Igazgatóságát, hogy a cégjegyzékadatokat érintő változás átvezetése érdekében járjon el a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt.

 

Budapest, 2019. május 29.

 

Közzététel

 

Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az eBrókerház Zrt. 2019. június 2. napjával módosítja Kereskedési-és számlaszerződését.

 

Budapest, 2019. május 23.

 

Közzététel

 

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt., a Bizottság (EU) 2017/576 Felhatalmazáson Alapuló Rendelete rendelkezéseinek megfelelően, 2018 évre vonatkozóan, közzé teszi a végrehajtási helyszínek azonosításához és a végrehajtás minőségéhez kapcsolódó információkat.

A végrehajtási helyszínek azonosításához kapcsolódó információk itt találhatóak.

A végrehajtás minőségéhez kapcsolódó információkkal kapcsolatos tájékoztató innen tölthető le.

 

Budapest, 2019. április 30.

 

Ügyfélforgalmi szünnap

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. budapesti irodája 2019. május 1-én ügyfélforgalmi szünnapot tart.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti szünnap alatt - azokon a piacokon, amelyeken a kereskedés nem szünetel - az Online Kereskedési Platformon keresztül továbbra is biztosított a folyamatos kereskedés lehetősége, azonban az adott napokra eső elszámolási kötelezettségek teljesítésére (jóváírások és terhelések tekintetében egyaránt) a következő banki munkanapon kerül sor.

A piaci szünnapokról bővebb információt az iFOREX honlapján a Kereskedési Feltételek alatt találhatnak.

Amennyiben technikai kérdése lenne, forduljon bizalommal az angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-8808-404-es számon.

 

Budapest, 2019. április 29.

 

Ügyfélforgalmi szünnap

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. budapesti irodája 2019. március 15-én ügyfélforgalmi szünnapot tart.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti szünnap alatt - azokon a piacokon, amelyeken a kereskedés nem szünetel - az Online Kereskedési Platformon keresztül továbbra is biztosított a folyamatos kereskedés lehetősége, azonban az adott napokra eső elszámolási kötelezettségek teljesítésére (jóváírások és terhelések tekintetében egyaránt) a következő banki munkanapon kerül sor.

A piaci szünnapokról bővebb információt az iFOREX honlapján a Kereskedési Feltételek alatt találhatnak.

Amennyiben technikai kérdése lenne, forduljon bizalommal az angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-8808-404-es számon.

 

Budapest, 2019. március 8.

 

Közzététel

 

Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az eBrókerház Zrt. 2019. március 16. napjával módosítja Panaszkezelési Szabályzatát.

 

Budapest, 2019. március 1.

 

Tulajdoni hányad

 

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. a Bszt. 123. § (1) b) pontja alapján közzéteszi a részvényesei nevét és tulajdoni, valamint a részvényekhez kapcsolódó szavazati hányadukat. Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. részvényeseinek szavazati aránya nem tér el a tulajdoni hányaduktól, így:

 

 

Név

Részvény \ Szavazat db

Tulajdoni hányad

Kaufmann Lajos

520

50 %

Tóth Ferenc

520

50 %

Összesen:

1 040

100 %

 

 

Jelen táblázat a 2018. december 31-i állapotot tükrözi.

 

Budapest, 2019. január 14.

  

 

Közzététel

a Bszt. 123. § (1) bekezdése g) pontja alapján

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 42., cégjegyzékszám: 01-10-044141) [a továbbiakban: Társaság] a Bszt. 123. § (1) bekezdés g) pontja alapján közzéteszi, hogy a Társaság közgyűlése 2019. január 8. napjára az alábbi napirendi pontokkal került összehívásra:

1. napirendi pont: Határozat a Közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítője, valamint a szavazatszámláló megválasztásáról, továbbá hozzájárulás a Közgyűlésnek a meghívóban közölt napirendi pontokkal történő megtartásához.

2. napirendi pont: Döntés a Társaság székhelyének módosításáról.

3. napirendi pont: Döntés a Társaság Alapszabályának az elhatározott székhelyváltozásra tekintettel történő módosításáról.

4. napirendi pont: Döntés a Társaság Felügyelőbizottságának egy fővel történő bővítéséről, a Magyar Nemzeti Bank engedélye birtokában, döntés Radó Gábor felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásáról, továbbá erre tekintettel az Alapszabály megfelelő módosításáról.

5. napirendi pont: Döntés a Társaság módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Alapszabályának elfogadásáról.

6. napirendi pont: A Közgyűlésen hozott határozatok érvényesnek elismerése.

 

A Társaság a Bszt. 123. § (1) bekezdés g) pontja alapján, a határozatok lényeges tartalmának összefoglalásával közzéteszi, hogy Közgyűlése 2019. január 8. napján az alábbi tartalommal hozott határozatokat:

1/2019. (01.08.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés egyhangúan hozzájárult az ülés megtartásához, valamint megválasztotta Kaufmann Lajos Gábor részvényest a Közgyűlés elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének, Tóth Ferenc részvényest a jegyzőkönyv hitelesítőjének és szavazatszámlálónak.

2/2019. (01.08.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés a Társaság székhelyének megváltoztatását határozta el akként, hogy 2019. január 8. napjától kezdődően a Társaság székhelyének címe: 1072 Budapest, Rákóczi út 42. szám.

3/2019. (01.08.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés a 2/2019. (01.08.) számú Közgyűlési Határozatban foglaltakra tekintettel elhatározta a Társaság Alapszabálya 1.2. pontjának alábbiak szerinti módosítását (a módosításokat dőlt betű jelzi):

1.2. A társaság székhelye: 1072 Budapest, Rákóczi út 42., amely egyben a központi ügyintézés helye is.

4/2019. (01.08.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés egyhangúan akként határozott, hogy a Társaság Felügyelőbizottságának létszámát egy fővel megemeli és Radó Gábort 2019. január 8. napjától kezdődően határozatlan időre a Társaság elügyelőbizottságának tagjává választja. Radó Gábor külön okiratban összeférhetetlenségre is kiterjedő elfogadó nyilatkozatot tett.

A Közgyűlés akként határozott továbbá, hogy Radó Gábor felügyelőbizottsági taggá történő megválasztására tekintettel a Társaság Alapszabályának 11.3. pontját az alábbiak szerint egészíti ki:

Név: Radó Gábor

A megbízatás határozatlan időre szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2019. január 8.

5/2019. (01.08.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés akként határozott, hogy a Társaság Alapszabályát, a 3/2019. (01.08.) számú, illetve a 4/2019. (01.08) Közgyűlési Határozattal elhatározott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja, egyben az ekként egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadja.

6/2018. (01.08.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés a Ptk. 3:111. § (3) bekezdésére hivatkozással egyhangúlag érvényesnek ismerte el a Közgyűlésen meghozott határozatokat.

 

Budapest, 2019. január 14.

 

Ügyfélszolgálati nyitvatartása

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. 2019. január 2. napjától ügyfélforgalmát a 1072 Budapest, Rákóczi út 42. szám alatt bonyolítja, hétfőtől péntekig 9:00 és 17:30 között.

 

Budapest, 2018. december 28.

 

 

Közzététel

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 14., cégjegyzékszám: 01-10-044141) [a továbbiakban: Társaság] a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény [a továbbiakban: Bszt.] 123/A. § (6) bekezdésére tekintettel az alábbiakban közzéteszi a Magyar Nemzeti Bank által a Társasággal szemben hozott, H-JÉ-III-B-41/2018. számú, adatszolgáltatás késedelmes teljesítése miatti intézkedés alkalmazásáról és bírság kiszabásáról szóló határozat rendelkező részét.

H-JÉ-III-B-41/2018. számú MNB határozat

 

Budapest, 2018. december 20.

 

 

Ügyfélforgalmi szünnap

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. 2018. december 1-jén és 2018. december 15-én ügyfélforgalmi és kereskedési szünnapot tart.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti szünnap alatt - azokon a piacokon, amelyeken a kereskedés nem szünetel - az Online Kereskedési Platformon keresztül továbbra is biztosított a folyamatos kereskedés lehetősége, azonban az adott napokra eső elszámolási kötelezettségek teljesítésére (jóváírások és terhelések tekintetében egyaránt) a következő banki munkanapon kerül sor.

A piaci szünnapokról bővebb információt az iFOREX honlapján a Kereskedési Feltételek alatt találhatnak.

Amennyiben technikai kérdése lenne, forduljon bizalommal az angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-8808-404-es számon.

 

Budapest, 2018. november 28.

 

Ügyfélforgalmi szünnap

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. budapesti irodája 2018. október 22-23., valamint 2018.november. 1-2. napján ügyfélforgalmi szünnapot tart.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti szünnap alatt - azokon a piacokon, amelyeken a kereskedés nem szünetel - az Online Kereskedési Platformon keresztül továbbra is biztosított a folyamatos kereskedés lehetősége, azonban az adott napokra eső elszámolási kötelezettségek teljesítésére (jóváírások és terhelések tekintetében egyaránt) a következő banki munkanapon kerül sor.

A piaci szünnapokról bővebb információt az iFOREX honlapján a Kereskedési Feltételek alatt találhatnak.

Amennyiben technikai kérdése lenne, forduljon bizalommal az angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-8808-404-es számon.

 

Budapest, 2018. október 15.

 

Ügyfélforgalmi szünnap

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. 2018. október 13. napján ügyfélforgalmi és kereskedési szünnapot tart.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti szünnap alatt - azokon a piacokon, amelyeken a kereskedés nem szünetel - az Online Kereskedési Platformon keresztül továbbra is biztosított a folyamatos kereskedés lehetősége, azonban az adott napokra eső elszámolási kötelezettségek teljesítésére (jóváírások és terhelések tekintetében egyaránt) a következő banki munkanapon kerül sor.

A piaci szünnapokról bővebb információt az iFOREX honlapján a Kereskedési Feltételek alatt találhatnak.

Amennyiben technikai kérdése lenne, forduljon bizalommal az angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-8808-404-es számon.

 

Budapest, 2018. október 10.

 

Közzététel

 

Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az eBrókerház Zrt. 2018. október 14. napjával módosítja Kereskedési-és számlaszerződését.

 

Budapest, 2018. október 05.

 

Közzététel

 

Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az eBrókerház Zrt. 2018. október 7. napjával módosítja Üzletszabályzatát.

 

Budapest, 2018. szeptember 7.

 

 

Ügyfélforgalmi szünnap

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. budapesti irodája 2018. augusztus 20. napján ügyfélforgalmi szünnapot tart.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti ügyfélforgalmi szünnap alatt - azokon a piacokon, amelyeken a kereskedés nem szünetel - az Online Kereskedési Platformon keresztül továbbra is biztosított a folyamatos kereskedés lehetősége, azonban az adott napokra eső elszámolási kötelezettség teljesítésére (jóváírások és terhelések tekintetében egyaránt) a következő banki munkanapon kerül sor.

A piaci szünnapokról bővebb információt a www.iforex.hu honlapon Kereskedési Feltételek alatt találhatnak.

Amennyiben technikai kérdése lenne, forduljon bizalommal az angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-8808-404-es számon.

 

Budapest, 2018. augusztus 13.

 

Közzététel

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 14., cégjegyzékszám: 01-10-044141) [a továbbiakban: Társaság] a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény [a továbbiakban: Bszt.] 123. § (1) bekezdésének i) pontjára tekintettel közzéteszi, hogy a Társaság Közgyűlésének 2018. május 31. napján hozott határozata alapján szükséges cégváltozásokat a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte, a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatainak változását tartalmazó végzés jelen hirdetmény mellékletét képezi.

 

Budapest, 2018 július 29.

 

Tájékoztató

 

Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2018. július 29. napjával, az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) előírásainak megfelelően, új intézkedések kerülnek bevezetésre az Ön ügyfélszámlája tekintetében. Az új intézkedések célja a CFD kereskedésben rejlő kockázatok korlátozása és az Ön, mint lakossági ügyfél érdekeinek védelme.

 

Az intézkedések a következők:

  1. 1. Kezdeti fedezeti követelmények növekedése

   a. A CFD nominális értékének 3,33 %-a (1:30 tőkeáttétel), ha a mögöttes eszköz olyan major devizapár, amely a következő devizák közül bármely kettőből tevődik össze: US dollár, euró, japán jen, font sterling, kanadai dollár, vagy svájci frank

   b. A CFD nominális értékének 5 %-a (1:20 tőkeáttétel), ha a mögöttes eszköz:

             i. UK 100, France 40, Germany 30, US 100, US 500, US Tech 100, Japan 225, Australia 200 or Europe 50;
             ii. Olyan devizapár, amelynek legalább egyik eleme a fenti (a) pontban fel nem sorolt deviza;
             iii. Arany;

   c. A CFD nominális értékének 10 %-a (1:10 tőkeáttétel, ha a mögöttes eszköz áru vagy a fenti (b) pontban fel nem sorolt részvényindex;

   d. A CFD nominális értékének 50 %-a (1:2 tőkeáttétel), ha a mögöttes eszköz kriptodeviza;

   e. A CFD nominális értékének 20 %-a (1:5 tőkeáttétel), ha a mögöttes eszköz részvény vagy a fenti a)-d) pontban nem említett más pénzügyi eszköz.

 

 1. 2. Automatikus biztosítékzárási védelem

  Minden ügylet lezárásra kerül, amennyiben az ügyfélszámlán lévő tőke (az Ön saját tőkéje) eléri az ügyletnyitáshoz szükséges kezdeti fedezet (az Ön Felhasznált fedezete) 50%-t vagy az alá csökken. Az iFOREX lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy a nyitott pozíciókon nem realizált nyereséget a veszteséges pozíciók fedezeteként használják fel.

  Az ügyfeleknek biztosítaniuk kell azt, hogy 2018. július 29. napján megfelelő tőkével rendelkezzenek pozícióik - új intézkedéseknek megfelelő - fedezetéhez, ellenkező esetben nyitott pozícióik automatikusan zárásra kerülnek.

 2. 3. Negatív egyenleg elleni védelem

  Az iFOREX továbbra is biztosítja ügyfelei számára a korábban bevezetett „negatív egyenleg elleni védelem” programját, melynek következtében az ügyfelek befektetéseikkel nem veszíthetnek többet, mint az ügyfélszámlán rendelkezésre álló tőkéjük.


 3. 4. Pénzbeli, illetve nem pénzbeli juttatások

  Az ügyfelek a továbbiakban nem részesülnek semmilyen pénzbeli és nem pénzbeli juttatásban, mivel ilyen jellegű juttatások atovábbiakban tilalmazottak. Azok az ügyfelek, akik bármilyen Bónusszal, illetve Cashback-kel rendelkeznek, 2018. július 28. napjától erre nem lesznek jogosultak.

 

Kérjük, győződjön meg róla, hogy az új intézkedéseknek megfelelő, elegendő tőkével rendelkezik nyitott pozíció fedezetéhez.

Az új előírásokkal kapcsolatos részletes tájékoztatás az alábbi linken érhető el https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-adopts-final-product-intervention-measures-cfds-and-binary-options

Amennyiben bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a +36-1-880-8400 telefonszámon.

 

Budapest, 2018. július 25.

 

Vážený zákazníku

eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. (nadále jen: eBrókerház Zrt.) tímto informujeme své zákazníky, že s vzhledem k velkému zájmu, prodlužujeme naši soutěž, kterou eBrókerház Zrt. organizuje v období mezi 7. červencem 2018 a 27. červencem 2018 až do 31. července 2018.

Detailní podmínky účasti v soutěži a její popis jsou uvedeny na webové stránce.

 

Budapešť, 25/7/2018

 

Közzététel

Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy – az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) 2018. május 22. napján kelt 2018/796. számú határozatának való megfelelés érdekében – az eBrókerház Zrt. 2018. július 29. napjával módosítja Kereskedési- és Számlaszerződését, valamint Üzletszabályzatát. Az eBrókerház Zrt. a Kereskedési- és Számlaszerződés 16.4 pontjának megfelelően jelen közzététellel egy időben teszi hozzáférhetővé a módosított Kereskedési- és Számlaszerződést.

 

Budapest, 2018. július 17.

 

Vážený zákazníku

eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. (nadále jen: eBrókerház Zrt.) tímto informuje své zákazníky, že eBrókerház Zrt. organizuje soutěž v období mezi 5. červencem 2018 a 27. červencem 2018, během které proběhne slosování o novou televizi SAMSUNG UE55MU6172 a chytré hodinky Carneo BW08 Smart Watch

Detailní podmínky účasti v soutěži a její popis jsou uvedeny v pravidlech souteže.

 

Budapešť, 4/7/2018

 

Közzététel

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 14., cégjegyzékszám: 01-10-044141) [a továbbiakban: Társaság] a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény [a továbbiakban: Bszt.] 123. § (1) bekezdésének i) pontjára tekintettel közzéteszi, hogy a Társaság Közgyűlésének 2018. május 31. napján hozott határozata alapján szükséges cégváltozásokat a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte, a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatainak változását tartalmazó végzés jelen hirdetmény mellékletét képezi.

 

Budapest, 2018 július 3.

 

Közzététel

Ezúton tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy – az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) 2018. május 22. napján kelt 2018/796. számú határozatának való megfelelés érdekében - az eBrókerház Zrt. 2018. július 29. napjával módosítja Kereskedési- és Számlaszerződését, valamint Üzletszabályzatát. Az eBrókerház Zrt. az Üzletszabályzat 3.2 pontjának megfelelően jelen közzététellel egy időben teszi hozzáférhetővé a módosított Üzletszabályzatot.
Az eBrókerház Zrt. a módosított Kereskedési- és Számlaszerződés közzétételéről az abban foglalt határidőben fog gondoskodni.

 

Budapest, 2018. június 29.

 

Közzététel

a Bszt. 123. § (1) bekezdése g) pontja alapján

 

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 14., cégjegyzékszám: 01-10-044141) [a továbbiakban: Társaság] a Bszt. 123. § alapján közzéteszi, hogy a Társaság közgyűlése 2018. május 31. napjára az alábbi napirendi pontokkal került összehívásra:

 

1. napirendi pont: Határozat a Közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítője, valamint a szavazatszámláló megválasztásáról, továbbá hozzájárulás a közgyűlés meghívóban közölt napirendi pontokkal történő megtartásához;

2. napirendi pont: A Társaság 2017. évre vonatkozó, Számviteli törvény szerinti beszámolójának, azaz a Társaság mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítőmellékletének elfogadása, döntés osztalék fizetéséről;

3. napirendi pont: A Társaság 2017. évre vonatkozó, Számviteli törvény szerinti üzleti jelentésének elfogadása;

4. napirendi pont: Döntés a Társaság Igazgatósága vonatkozásában a felmentvény megadásáról;

5. napirendi pont: A Bszt. 94. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alapszabály módosítása, a Társaság egyéb munkavállalója részére a cégjegyzésijog együttes aláírási jogosultságként történő írásbeli átruházhatósága érdekében;

6. napirendi pont: A Társaság Felügyelő Bizottsága új tagjának kiválasztása a Magyar Nemzeti Bank előzetes engedélyének megszerzése érdekében történő bejelentés megtételére tekintettel.

7. napirendi pont: A Közgyűlésen hozott határozatok érvényesnek elismerése.

 

A Társaság a Bszt. 123. §-a alapján, a határozatok lényeges tartalmának összefoglalásával közzéteszi, hogy közgyűlése 2018. május 31. napján az alábbi tartalommal hozott határozatokat:

 

1. A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Társaság Számviteli törvény szerinti 2017. évi éves beszámolóját.

2. A Közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Társaság 2017. évre vonatkozó, Számviteli törvény szerinti üzleti jelentését.

3. A Közgyűlés egyhangúlag megadta a felmentvényt Igazgatóság tagjai részére a 2017. üzleti évre vonatkozóan, mely a 2017. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét igazolja.

4. A Közgyűlés egyhangúan akként határozott, hogy a Társaság Alapszabályát az alábbi 10.2. ponttal egészítette ki:

 • 10.2. Az igazgatósági tagok közül bármelyik kettő együttesen jogosult az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság más munkavállalóját írásbeli nyilatkozattal a társaság képviseletének jogával felruházni, azzal, hogy a képviseleti (aláírási) jogot e más munkavállaló kizárólag az igazgatóság valamely tagjával együttesen jogosult gyakorolni.

 

5. A Közgyűlés egyhangú határozatával felkérte a Társaság Igazgatóságát, hogy Radó Gábort – felügyelőbizottsági taggá történő megválasztását megelőzően – a Magyar Nemzeti Bank felé jelentse be.

6. A Közgyűlés egyhangúan akként határozott, hogy az Alapszabály 11.2. pontját módosítják, és a módosított Alapszabályt egyhangúan elfogadták.

 

Budapest, 2018. június 5.

 

Auditált éves beszámoló és könyvvizsgálói záradék közzététele

A honlapon való megjelenítés napja: 2018. május 31.

 

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 14., cégjegyzékszám: 01-10-044141) [a továbbiakban: Társaság] a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény [a továbbiakban: Bszt.] 123. § (3) bekezdésére tekintettel a Társaság közgyűlése által jóváhagyott auditált éves beszámolót és könyvvizsgálói záradékot ezúton közzéteszi:

 

2017 Éves beszámoló

Független könyvvizsgálói jelentés 2017

 

Budapest, 2018. május 31.

 

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy az iFOREX 2018. Május 31. napját követően a továbbiakban nem ajánlja a MOL, az OTP Bank és a Richter Gedeon részvényekre vonatkozó CFD-ket.

Minden fent említett CFD-kre vonatkozó nyitott ügylet, a rájuk vonatkozó feltételeknek megfelelően, 2018. május 31. napján zárásra kerülnek, illetve ezekre vonatkozóan az iFOREX újabb megbízást nem fogad el.

Bővebb információért, kérjük tekintse meg a Kereskedési Feltételeket itt.

 

Budapest, 2018. május 28.

 

 

Tájékoztató

 

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy 2018. május 25. napjával, az új Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezéseinek való megfelelés érdekében, módosítja adatkezelési tájékoztatóját, melyet a Társaság által üzemeltetett honlapkon (www.ebrokerhaz.huwww.iforex.hu) tesz közzé.

 

Budapest, 2018. május 24.

 

Ügyfélforgalmi szünnap

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. Budapesti irodája 2018. május 21. napján és ügyfélforgalmi szünnapot tart.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti ügyfélforgalmi szünnap alatt - azokon a piacokon, amelyeken a kereskedés nem szünetel - az Online Kereskedési Platformon keresztül továbbra is biztosított a folyamatos kereskedés lehetősége, azonban az adott napokra eső elszámolási kötelezettségek teljesítésére (jóváírások és terhelések tekintetében egyaránt) a következő banki munkanapon kerül sor.

A piaci szünnapokról bővebb információt a www.iforex.hu honlapon, a Kereskedési Feltételek alatt találhatnak (Szünnapok).

Amennyiben technikai kérdése lenne, forduljon bizalommal az angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-8808-404-es számon.

 

Budapest, 2018. május 14.

 

Közzététel

 

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt., a Bizottság (EU) 2017/576 Felhatalmazáson Alapuló Rendelete rendelkezéseinek megfelelően, 2017 évre vonatkozóan, közzé teszi a végrehajtási helyszínek azonosításához és a végrehajtás minőségéhez kapcsolódó információkat.

A végrehajtási helyszínek azonosításához kapcsolódó információk itt találhatóak.

A végrehajtás minőségéhez kapcsolódó információkkal kapcsolatos tájékoztató innen tölthető le.

 

Budapest, 2018. április 30.

 

Ügyfélforgalmi szünnap

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. budapesti irodája 2018. április 30. és 2018. május 1. napján, prágai irodája 2018. május 1. és 2018. május 8. napján ügyfélforgalmi szünnapot tart.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti ügyfélforgalmi szünnap alatt - azokon a piacokon, amelyeken a kereskedés nem szünetel - az Online Kereskedési Platformon keresztül továbbra is biztosított a folyamatos kereskedés lehetősége, azonban az adott napokra eső elszámolási kötelezettség teljesítésére (jóváírások és terhelések tekintetében egyaránt) a következő banki munkanapon kerül sor.

A piaci szünnapokról bővebb információt a www.iforex.hu honlapon a Kereskedési Feltételek alatt találhatnak.

Amennyiben technikai kérdése lenne, forduljon bizalommal az angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-8808-404-es számon.

 

Budapest, 2018. április 25.

 

Ügyfélforgalmi szünnap

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. budapesti irodája 2018. április 20. napján 13:00 óra után csak korlátozottan áll az ügyfelek rendelkezésére, 2018. április 21. napján pedig kereskedési és ügyfélforgalmi szünnapot tart.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti ügyfélforgalmi szünnap alatt - azokon a piacokon, amelyeken a kereskedés nem szünetel - az Online Kereskedési Platformon keresztül továbbra is biztosított a folyamatos kereskedés lehetősége, azonban az adott napokra eső elszámolási kötelezettség teljesítésére (jóváírások és terhelések tekintetében egyaránt) a következő banki munkanapon kerül sor.

A piaci szünnapokról bővebb információt a www.iforex.hu honlapján a Kereskedési Feltételek alatt találhatnak.

Amennyiben technikai kérdése lenne, forduljon bizalommal az angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-8808-404-es számon.

 

Budapest, 2018. április 17.

 

Ügyfélforgalmi szünnap

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. 2018. március 30. és 2018. április 2. napján ügyfélforgalmi szünnapot tart.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti ügyfélforgalmi szünnap alatt - azokon a piacokon, amelyeken a kereskedés nem szünetel - az Online Kereskedési Platformon keresztül továbbra is biztosított a folyamatos kereskedés lehetősége, azonban az adott napokra eső elszámolási kötelezettség teljesítésére (jóváírások és terhelések tekintetében egyaránt) a következő banki munkanapon kerül sor.

A piaci szünnapokról bővebb információt a www.iforex.hu honlapján a Kereskedési Feltételek alatt találhatnak.

Amennyiben technikai kérdése lenne, forduljon bizalommal az angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-8808-404-es számon.

 

Budapest, 2018. március 22.

 

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy - a 2018. január 3. napján módosult a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatokról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény, illetve a 2018. január 3. napján hatályba lépett pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a Bizottság 2017/565 szánú felhatalmazáson alapuló rendelete rendelkezéseinek való megfelelés érdekében - az eBrókerház Zrt. 2018. március 15. napjával módosítja Kereskedési- és Számlaszerződését, valamint 2018. április 8. napjával Üzletszabályzatát.
A módosításokkal kapcsolatosan az alábbiakban röviden tájékoztatjuk. Kérjük kövesse azalábbi linkeket, illetve töltse le és őrizze meg a vonatkozó dokumentumok másolatait saját számítógépén is.

Legfontosabb változások az Üzletszabályzatban és a Kereskedési- és Számlaszerződésben.

 • - Meghatározásra került a kinált szolgáltatások és termék célpiaca azzal, hogy az eBrókerház Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy elutasítsa az ügyfélszámla megnyitását, amennyiben az ügyfél a meghatározott célpiacon kívül került.
 •  
 • - Az eBrókerház Zrt. megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az általa üzemeltetett weboldalakon közzé tegye az ügyfélszámlákhoz kapcsolódó minimum spread költségeket azzal, hogy az ügyfél tudomásul veszi, hogy az egyes spread-ek dinamikusan változhatnak és módosulhatnak a piaci változások, az ügyfél profilja, illetve az eBrókerház Zrt. egyoldalú döntése következtében.
 •  
 • - Az eBrókerház Zrt. törekszik arra, hogy minden információt az ügyfél által preferált nyelven nyújtson. Azonban az ügyfél tudomásul veszi, hogy az eBrókerház Zrt. hivatalos nyelve a magyar és egyes dokumentumok kizárólag magyar nyelven érhetőek el.
 •  
 • - Az eBrókerház Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy egyes, illetve valamennyi általa forgalmazott termék esetén, időről-időre, lejárati dátumokat határozzon meg. Bármelyik nyitott tranzakció, amelyet az ügyfél a lejárat időpontja előtt nem zárt le, automatikusan lezárásra kerül a meghatározott lejárati időpontban, a kereskedési platformon megadott utolsó áron.
 •  
 • - Az eBrókerház Zrt. és az ügyfél közötti telefonos és elektronikus kommunikáció rögzítésre és a jogszabályokban meghatározott ideig tárolásra kerül. Az eBrókerház, erre vonatkozó hatósági megkeresés esetén, a telefonbeszélgetésről és az elektronikus kommunikációról másolatot készít.
 •   
 • - Az ügyfélnek szintén lehetősége van arra, hogy a telefonos és elektronikus kommunikációkról másolatot kérjen.

 

Budapest, 2018. március 8.

 

 

Ügyfélforgalmi szünnap

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. Budapesti irodája 2018. március 10. napján kereskedési és ügyfélforgalmi, illetve 2018. március 15. és 16. napján ügyfélforgalmi szünnapot tart.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti ügyfélforgalmi szünnap alatt - azokon a piacokon, amelyeken a kereskedés nem szünetel - az Online Kereskedési Platformon keresztül továbbra is biztosított a folyamatos kereskedés lehetősége, azonban az adott napokra eső elszámolási kötelezettségek teljesítésére (jóváírások és terhelések tekintetében egyaránt) a következő banki munkanapon kerül sor.

A piaci szünnapokról bővebb információt a www.iforex.hu honlapon, a Kereskedési Feltételek alatt találhatnak.

Amennyiben technikai kérdése lenne, forduljon bizalommal az angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-8808-404-es számon.

 

Budapest, 2018. március 5.

 

 

Változások a Végrehajtási Politikában!

 

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy 2018. február 28. napjának hatályával módosul a Végrehajtási Politika.

A módosítás oka, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 2018. január 3. napjával történő változásainak való megfelelés biztosítása.

Ne feledje, szolgáltatásaink csak olyan országban vehetőek igénybe, ahol ezt a jogszabályok lehetővé teszik.

Bővebb információért, keresse fel honlapjainkat (www.ebrokerhaz.huwww.iforex.hu).

 

Budapest, 2018. február 21.

 

 

Tulajdoni hányad

 

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. a Bszt. 123. § (1) b) pontja alapján közzéteszi a részvényesei nevét és tulajdoni, valamint a részvényekhez kapcsolódó szavazati hányadukat. Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. részvényeseinek szavazati aránya nem tér el a tulajdoni hányaduktól, így:

 

 

Név

Részvény \ Szavazat db

Tulajdoni hányad

Kaufmann Lajos

520

50 %

Tóth Ferenc

520

50 %

Összesen:

1 040

100 %

 

 

Jelen táblázat a 2017. december 31-i állapotot tükrözi.

 

Budapest, 2018. január 11.

 

 

Változások a Kereskedési- és Számlaszerződésben!

 

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy 2018. január 3. napjának hatályával módosul a Kereskedési- és Számlaszerződés.

A módosítás oka, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 2018. január 3. napjával történő változásainak való megfelelés biztosítása.

Ne feledje, szolgáltatásaink csak olyan országban vehetőek igénybe, ahol ezt a jogszabályok lehetővé teszik.

Bővebb információért, keresse fel honlapjainkat (www.ebrokerhaz.huwww.iforex.hu).

 

Budapest, 2017. december 28.

 

 

 

Ügyfélforgalmi szünnap

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. 2018. január 1. napján ügyfélforgalmi szünnapot tart.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti ügyfélforgalmi szünnap alatt - azokon a piacokon, amelyeken a kereskedés nem szünetel - az Online Kereskedési Platformon keresztül továbbra is biztosított a folyamatos kereskedés lehetősége, azonban az adott napokra eső elszámolási kötelezettség teljesítésére (jóváírások és terhelések tekintetében egyaránt) a következő banki munkanapon kerül sor.

A piaci szünnapokról bővebb információt az iFOREX honlapján a Kereskedési Feltételek alatt találhatnak.

Amennyiben technikai kérdése lenne, forduljon bizalommal az angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-8808-404-es számon.

 

Budapest, 2017. december 22.

 

 

 

Ügyfélforgalmi szünnap

  

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. 2017. december 25. és 26. napján ügyfélforgalmi szünnapot tart.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti ügyfélforgalmi szünnap alatt - azokon a piacokon, amelyeken a kereskedés nem szünetel - az Online Kereskedési Platformon keresztül továbbra is biztosított a folyamatos kereskedés lehetősége, azonban az adott napokra eső elszámolási kötelezettség teljesítésére (jóváírások és terhelések tekintetében egyaránt) a következő banki munkanapon kerül sor.

A piaci szünnapokról bővebb információt az iFOREX honlapján a Kereskedési Feltételek alatt találhatnak.

Amennyiben technikai kérdése lenne, forduljon bizalommal az angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-8808-404-es számon.

 

Budapest, 2017. december 21.

 

 

 

Közzététel

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 14., cégjegyzékszám: 01-10-044141) [a továbbiakban: Társaság] a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény [a továbbiakban: Bszt.] 123/A. § (6) bekezdésére tekintettel az alábbiakban közzéteszi a Magyar Nemzeti Bank által a Társasággal szemben hozott, H-JÉ-III-B-71/2017. számú, ellenőrzési eljárást intézkedés és bírság szankció alkalmazásával lezáró határozat rendelkező részét.

H-JÉ-III-B-71/2017. számú MNB határozat

 

Budapest, 2017. december 15.

 

 

Változások az Üzletszabályzatban!

 

 

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy 2018. január 3. napjának hatályával módosul az Üzletszabályzat.

A módosítás oka, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 2018. január 3. napjával történő változásainak, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény rendelkezéseinek való megfelelés biztosítása.

Ne feledje, szolgáltatásaink csak olyan országban vehetőek igénybe, ahol ezt a jogszabályok lehetővé teszik.

Bővebb információért, keresse fel honlapjainkat (www.ebrokerhaz.huwww.iforex.hu).

 

Budapest, 2017. december 04.

 

 

Ügyfélforgalmi szünnap

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. Budapesti irodája 2017. november 1. napján ügyfélforgalmi szünnapot tart.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti ügyfélforgalmi szünnap alatt - azokon a piacokon, amelyeken a kereskedés nem szünetel - az Online Kereskedési Platformon keresztül továbbra is biztosított a folyamatos kereskedés lehetősége, azonban az adott napokra eső elszámolási kötelezettség teljesítésére (jóváírások és terhelések tekintetében egyaránt) a következő banki munkanapon kerül sor.

A piaci szünnapokról bővebb információt az iFOREX honlapján a Kereskedési Feltételek alatt találhatnak.

Amennyiben technikai kérdése lenne, forduljon bizalommal az angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-8808-404-es számon.

 

Budapest, 2017. október 27.

 

 

Ügyfélforgalmi szünnap

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. Budapesti irodája 2017. október 23. napján ügyfélforgalmi szünnapot tart.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti ügyfélforgalmi szünnap alatt -azokon a piacokon, amelyeken a kereskedés nem szünetel - az Online Kereskedési Platformon keresztül továbbra is biztosított a folyamatos kereskedés lehetősége, azonban az adott napokra eső elszámolási kötelezettség teljesítésére (jóváírások és terhelések tekintetében egyaránt) a következő banki munkanapon kerül sor.

A piaci szünnapokról bővebb információt az iFOREX honlapján a Kereskedési Feltételek alatt találhatnak.

Amennyiben technikai kérdése lenne, forduljon bizalommal az angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-8808-404-es számon.

 

Budapest, 2017. október 18.

 

Közzététel

  

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 14., cégjegyzékszám: 01-10-044141) [a továbbiakban: Társaság] a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény [a továbbiakban: Bszt.] 123. § (1) bekezdésének i) pontjára tekintettel közzéteszi, hogy a Társaság Közgyűlésének 2017. június 12. napján hozott határozata alapján szükséges cégváltozásokat a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte, a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatainak változását tartalmazó végzés jelen hirdetmény mellékletét képezi.

 

 

Budapest, 2017. július 17.

 

Közzététel

 

Tisztelt Ügyfeleink! 

Az eBrókerház Zrt. – figyelemmel a Bszt. 61. § (2) ba)pontja és (3) bekezdése rendelkezéseire – ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit arról, hogy az eBrókerház Zrt. havonta kereskedési jutalékot kap az Ügyfelek által – a iCFD Ltd. (a továbbiakban: iCFD) által üzemeltetett és a Társaság által közvetített Online Kereskedési Platformon – végrehajtott tranzakciók alapján. A iCFD-vel kötött szerződés értelmében a Társaságot jutalék az Ügyfelei által végrehajtott tranzakciók havi mennyisége után illeti meg. A jutalék mértéke az alapul szolgáló pénzügyi eszköz típusa, valamint a tranzakciók mennyisége alapján, progresszíven növekedve, legfeljebb 0,6%-ig terjedhet.

A fenti információra vonatkozó részletes tájékoztatás igénylésével kapcsolatosan általános elérhetőségeinken állunk Ügyfeleink szíves rendelkezésére.

 

 

Budapest, 2017. július 9. 

 

Változások a Kereskedési-és Számlaszerződésében és a Végrehajtási Politikában

 

2017. július 09-i hatállyal módosul a Kereskedési- és számlaszerződés, 2017. augusztus 2-i hatállyal pedig a Végrehajtási Politika.

 

A Kereskedési- és Számlaszerződés, illetve a Végrehajtási politika módosításának oka, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. 2017. július 09. napjától kezdődően az Ügyfelei által az Online Kereskedési Platformon keresztül megadott megbízásokat nem a Formula Investment House Limited, hanem az iCFD Ltd. (székhely: Corner of Agiou Andreou and Eleftheriou Venizelou Streets, Vashiotis Agiou Andreou Building, 2nd Floor, Office 201, 3035 Limassol, Cyprus, engedélyszám: CySEC 143/11) felé továbbítja végrehajtás céljából.

 

Ne feledje, szolgáltatásaink csak olyan országban vehetőek igénybe, ahol ezt a jogszabályok lehetővé teszik.

Bővebb információért, kérjük tekintse meg a Kereskedési Feltételeket itt.

 

 

Budapest, 2017. július 2.

 

Közzététel

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 14., cégjegyzékszám: 01-10-044141) [a továbbiakban: Társaság] a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény [a továbbiakban: Bszt.] 123. § (1) bekezdésének i) pontjára tekintettel közzéteszi, hogy a Társaság Közgyűlésének 2017. május 25. napján hozott határozatai alapján szükséges cégváltozásokat a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte, a Társaság cégjegyzékben nyilvántartott adatainak változását tartalmazó végzés jelen hirdetmény mellékletét képezi.

 

Budapest, 2017. június 8.

 

Ügyfélforgalmi szünnap

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. 2017. június 5. napján ügyfélforgalmi szünnapot tart.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti ügyfélforgalmi szünnap alatt - azokon a piacokon, amelyeken a kereskedés nem szünetel - az Online Kereskedési Platformon keresztül továbbra is biztosított a folyamatos kereskedés lehetősége, azonban az adott napon történő banki jóváírások és terhelések teljesítésére csak a következő banki munkanapon kerül sor.

A piaci szünnapokról bővebb információt az iFOREX honlapján a Kereskedési Feltételek alatt találhatnak.

Amennyiben technikai kérdése lenne, forduljon bizalommal az angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-8808-404-es számon.

 

Budapest, 2017. június 1.

 

Közzététel

a Bszt. 123. § (1) bekezdése alapján

 

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 14., cégjegyzékszám: 01-10-044141) [a továbbiakban: Társaság] a Bszt. 123. § alapján közzéteszi, hogy a Társaság közgyűlése 2017. május 25. napjára az alábbi napirendi pontokkal került összehívásra:

1. napirendi pont: Határozat a Közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítője, valamint a szavazatszámláló megválasztásáról;

2. napirendi pont: A Társaság 2016. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolójának, azaz a Társaság mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítő mellékletének, cash-flow kimutatásának elfogadása, döntés osztalék fizetéséről;

3. napirendi pont: A Társaság 2016. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti üzleti jelentésének elfogadása;

4. napirendi pont: Döntés a Társaság Igazgatósága vonatkozásában a felmentvény megadásáról;

5. napirendi pont: A Társaság könyvvizsgálójának és személyében felelős könyvvizsgálójának megválasztása, az Alapszabály módosítása;

6. napirendi pont: Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása;

7. napirendi pont: A közgyűlésen hozott határozatok érvényesnek elismerése.

 

A Társaság a Bszt. 123. §-a alapján, a határozatok lényeges tartalmának összefoglalásával közzéteszi, hogy közgyűlése 2017. május 25. napján az alábbi tartalommal hozott határozatokat:

 

1. a Társaság közgyűlése elfogadta a Társaság 2016. évre vonatkozó beszámolóját,

2. a Társaság közgyűlése a Társaság könyvvizsgálója megbízatásának lejártára tekintettel a Társaság új állandó könyvvizsgálójának választotta meg a H K Adócontroll Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot;

3. a Társaság közgyűlése a fenti pontokkal összhangban elfogadta a Társaság alapszabályának módosítását.

 

 

Budapest, 2017. május 29.

 

 

Változások a Kereskedési-és Számlaszerződésében és Végrehajtási Politikában

 

2017.05.28-i hatállyal módosul a Kereskedési- és számlaszerződés, 2017. június 21-i hatállyal pedig a Végrehajtási Politika.

2017.05.28. napjától kezdődően a Forex/Nemesfémek spot ügyleteinél a Rollover (Swap) nem kerül alkalmazásra.

Bevezetjük az Overnight Finanszírozást a Forex spot ügyleteknél azért, hogy egy egyszerűbb és sokkal átláthatóbb módját biztosítsuk az ügyletek napon túli nyitva tartására.

Az indexeken és nyersanyagokon alapuló határidős CFD-kel kapcsolatos ún. Contract Rolloverek nem változnak, azonban az jelenlegi szabályozástól eltérően nem az egyenleget módosítja, hanem közvetlenül a nyitott pozíció NY/V (Nyereség/Veszteség) értékénéll kerül beállításra.

 

Kérjük vegye figyelembe az alábbiakat:


Minden nyitva lévő Forex/Nemesfémek spot ügylet 2017.05.28. napján az adott ügylet egyedi árfolyamának megfelelően lezárásra majd ugyanazon az árfolyamaon újranyitásra kerül, míg valamennyi záró limit változatlan marad.

 

A nyitott ügyletek NY/V értéke az adott piaci áraknak megfelelően kerülnek kiszámításra.

A forward ügyletek 2017.05.28. napjától nem kezdeményezhetőek.

Ne feledje, szolgáltatásaink csak olyan országban vehetőek igénybe, ahol ezt a jogszabályok lehetővé teszik.

Bővebb információért, kérjük tekintse meg a kereskedési feltételeket itt.

 

Budapest, 2017. május 21.

 

Ügyfélforgalmi szünnap

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. 2017. május 1. napján ügyfélforgalmi szünnapot tart.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti ügyfélforgalmi szünnap alatt - azokon a piacokon, amelyeken a kereskedés nem szünetel - az Online Kereskedési Platformon keresztül továbbra is biztosított a folyamatos kereskedés lehetősége, azonban az adott napokra eső elszámolási kötelezettség teljesítésére (jóváírások és terhelések tekintetében egyaránt) a következő banki munkanapon kerül sor.

A piaci szünnapokról bővebb információt az iFOREX honlapján a Kereskedési Feltételek alatt találhatnak.

Amennyiben technikai kérdése lenne, forduljon bizalommal az angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-8808-404-es számon.

 

Budapest, 2017. április 24.

 

Közzététel

 

Az eBrókerház informatikai rendszerének sikeres tanúsítása

 

A Társaság elektronikus információs rendszerének zártságára vonatkozó vizsgálatok sikerrel zárultak 2017 március 30-án. A tanúsítvány a HUNG-TJ-ZART-209-2017 számú tanúsítási jelentés alapján került kiadásra 2017 március 31-én.

A tanúsítványnak megfelelően a Társaság informatikai rendszere megfelel a NIST SP 800-53 Rev4 mértékadó dokumentumban szereplő, a 42/2015. (III. 12.) Kormány rendelet 5/B. § elvárásainak teljesítéséhez szükséges kontroll halmaznak.

A tanúsítvány megtekintése itt.

 

Budapest, 2017. április 07.

 

Ügyfélforgalmi szünnap

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. 2017. április 14. és 17. napján ügyfélforgalmi szünnapot tart.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti ügyfélforgalmi szünnap alatt - azokon a piacokon, amelyeken a kereskedés nem szünetel - az Online Kereskedési Platformon keresztül továbbra is biztosított a folyamatos kereskedés lehetősége, azonban az adott napokra eső elszámolási kötelezettség teljesítésére (jóváírások és terhelések tekintetében egyaránt) a következő banki munkanapon kerül sor.

A piaci szünnapokról bővebb információt az iFOREX honlapján a Kereskedési Feltételek alatt találhatnak.

Amennyiben technikai kérdése lenne, forduljon bizalommal az angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-8808-404-es számon.

 

Budapest, 2017. április 06.

 

Közzététel

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy az iFOREX 2017. március 10. napján 21:00 órától (GMT) nem ajánlja a Bináris Opciókat, valamint a Bináris Opciókkal kapcsolatos kereskedési felület nem lesz elérhető.

Minden nyitott ügylet, a rájuk vonatkozó feltételeknek megfelelően 2017. március 10. napján zárásra kerülnek, illetve az iFOREX Bináris Opciókra vonatkozó újabb megbízást nem fogad el.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket továbbá arról, hogy a nyári időszámításra történő átállás miatt, amely az Amerikai Egyesült Államokban 2017. március 12. napján, Európában pedig 2017. március 26. napján fog megtörténni, az Egyesült Államok-beli részvényekre vonatkozó kereskedési órák módosulni fognak.

A fenti változásokról bővebb információt az iFOREX honlapján a Kereskedési Feltételek alatt találhatnak.

 

Budapest, 2017. március 08.

 

Ügyfélforgalmi szünnap

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. 2017. március 15. napján ügyfélforgalmi szünnapot tart.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti ügyfélforgalmi szünnap alatt az Online Kereskedési Platformon keresztül továbbra is biztosított a folyamatos kereskedés lehetősége, azonban az adott napra eső elszámolási kötelezettség teljesítésére (jóváírások és terhelések tekintetében egyaránt) a következő banki munkanapon kerül sor.

Amennyiben technikai kérdése lenne, forduljon bizalommal az angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-8808-404-es számon.

 

Budapest, 2017. március 07.

 

 

Közzététel

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. ezúton is felhívja szíves figyelmüket, hogy a részvényekre vonatkozó kereskedési feltételek, 2017. március 02. napjától kezdődő hatállyal, módosításra kerülnek.

A Kereskedési feltételek részleteit az iFOREX honlapján a Kereskedési Feltételek alatt tekinthetik meg.

 

Budapest, 2017. március 02.

 

Közzététel

 

Tisztelt Ügyfeleink! 

 

Az eBrókerház Zrt. – figyelemmel a Bszt. 61. § (2) ba)pontja és (3) bekezdése rendelkezéseire – ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit arról, hogy az eBrókerház Zrt. havonta kereskedési jutalékot kap az Ügyfelek által – a Formula Investment House Ltd. (a továbbiakban: FIH) által üzemeltetett és a Társaság által közvetített Online Kereskedési Platformon – végrehajtott tranzakciók alapján. A FIH-val kötött szerződés értelmében a Társaságot jutalék az Ügyfelei által végrehajtott tranzakciók havi mennyisége után illeti meg. A jutalék mértéke az alapul szolgáló pénzügyi eszköz típusa, valamint a tranzakciók mennyisége alapján, progresszíven növekedve, legfeljebb 0,6%-ig terjedhet.

A fenti információra vonatkozó részletes tájékoztatás igénylésével kapcsolatosan általános elérhetőségeinken állunk Ügyfeleink szíves rendelkezésére.

 

Budapest, 2017. január 19.

 

 

Tulajdoni hányad

 

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. a Bszt. 123. § (1) b) pontja alapján közzéteszi a részvényesei nevét és tulajdoni, valamint a részvényekhez kapcsolódó szavazati hányadukat. Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. részvényeseinek szavazati aránya nem tér el a tulajdoni hányaduktól, így:

 

 

Név

Részvény \ Szavazat db

Tulajdoni hányad

Kaufmann Lajos

510

50 %

Tóth Ferenc

510

50 %

Összesen:

1 020

100 %

 

 

Jelen táblázat a 2016. december 31-i állapotot tükrözi.

 

Budapest, 2017. január 10.

 

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Az eBrókerház Zrt. tájékoztatja Önt, hogy Kereskedési- és Számlaszerződését valamint annak mellékleteit, a már fennálló jogviszonyokra is kiterjedő hatállyal, a Kereskedési- és Számlaszerződés 16.2. és 16.3. pontjában rögzített feltételeknek megfelelően egyoldalúan módosítja, a módosítás hatálybalépésének időpontja: 2017. január 8. napja.

E naptól kezdődően a Társaság és a t. Ügyfelek jogviszonyát a módosított Kereskedési- és Számlaszerződés és annak mellékletei szabályozzák.

Tájékoztatjuk továbbá Önt arról, hogy az egyoldalú módosítás a Kereskedési- és Számlaszerződés 3.2., 3.4., 3.7. pontjait, az 1. sz. mellékletet képező Kockázatfeltáró Nyilatkozatot, a 3. sz. mellékletet képező Kiegészítő megállapodás címét, 1-7. pontjait érinti.

A módosított Kereskedési- és Számlaszerződést és annak mellékleteit az alábbi linken tekintheti meg.

Az egyoldalú módosítás oka a Kereskedési- és Számlaszerződés 16.3. ii) pontjában előre meghatározott ok: az eBrókerház Zrt. működésében, szolgáltatásaiban bekövetkező változás.

Amennyiben az egyoldalú módosítással kapcsolatban bármilyen kérdésük merülne fel, általános elérhetőségeinken állunk szíves rendelkezésükre.

 

Budapest, 2016. december 30.

 

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. ezúton kíván Ügyfeleinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét arra, hogy a karácsonyi ünnepek alatt fokozottan figyeljenek az egyes piacok kereskedési szünnapok körüli nyitvatartásra, melyekről a  Kereskedési Feltételek menüpont alatt részletesen tájékozódhatnak.

Budapest, 2016. december 22.

 

 

Nyitvatartás

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy 2016. december 16-án az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. ügyfélszolgálati irodája és magyar nyelvű telefonos ügyfélszolgálata rövidített nyitvatartással (9:00-12:00) áll a rendelkezésükre.

 

Budapest, 2016. december 9.

 

Közlemény

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank telefonos ügyfélszolgálatának, valamint a Pénzügyi Békéltető Testület telefonos ügyfélszolgálatának telefonszáma a mai nappal megváltozik. Az új hívószám: 06-80/203-776

 

Az új hívószámra történő átállás a Magyar Nemzeti Bank tájékoztatás szerint ütemezetten történik, az alábbiak szerint:

 

 • A 6. hónap végéig, azaz 2016. december 01-től 2017. május 31-ig a korábbi 40-es szám automatikusan átirányításra kerül a 80-as hívószámra;

 • A 7-9. hónapokban, azaz 2017. június 1-től 2017. augusztus 31-ig a korábbi 40-es szám hívásakor hangbemondás tájékoztatja az ügyfeleket az új hívószámról.

 

Budapest, 2016. december 1.

 

Közlemény

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt., figyelemmel a rendkívüli piaci eseményekre, meghosszabbított időtartamban, 2016. november 9. 0:00 órától fogadja az ügyfelek hívásait magyar nyelvű telefonos ügyfélszolgálatán, a +36-1-880-8405-ös telefonszámon.

 

Budapest, 2016.november 8.

 

Közlemény

 

Az eBrókerház zrt. ezúton is felhívja Ügyfelei szíves figyelmét, hogy az IFOREX Online Kereskedési Platformon található termékeknél, az egyesült államokbeli elnökválasztás idején várható volatilitás növekedés miatt - a meglévő "nyitott ügyletek" védelme érdekében - a "letéti követelmények" mértéke megduplázódik.

Az említett változások 2016. november 7. (hétfő) 21:00 (GMT) és 2016. november 9. napja (szerda) 21:00 (GMT) között lesznek érvényben.

A kereskedési feltételek részleteit az iFOREX honlapján, a Kereskedési Feltételek alatt tekinthetik meg.

http://www.iforex.hu/trading-conditions

 

Budapest, 2016. november 4.

 

 

Ügyfélforgalmi szünnap

 

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. 2016. október 15-én és 31-én, továbbá november 1-jén ügyfélforgalmi szünnapot tart. Amennyiben technikai kérdése lenne, forduljon bizalommal az angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-8808-404-es számon.

 

Budapest, 2016. október 10.

 

Közzététel

 

Az Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-B-90/2016. számú határozata megtekinthető itt.

 

Budapest, 2016. július 7. 

 

Közzététel

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Az eBrókerház Zrt. ezúton is felhívja szíves figyelmüket, hogy a devizákra vonatkozó kereskedési feltételei módosításra kerülnek 2016. július 11. napjától kezdődő hatállyal. Tájékoztatjuk, hogy a forintos devizapárok esetén a maximum kitettség 200,000-re csökken. (A maximum kitettség az alap eszköz egységeiben kerül meghatározásra.) Kérjük, hogy amennyiben ezt a maximum kitettséget meghaladó nyitott pozíciója van, tegye meg az emiatt szükséges intézkedéseket.

A Kereskedési feltételek részleteit az iFOREX honlapján a Kereskedési Feltételek menüpont alatt tekinthetik meg.

 

Budapest, 2016. július 7.

 

Közzététel

 

a Bszt. 123. § (1) bekezdése alapján

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 14., cégjegyzékszám: 01-10-044141) [a továbbiakban: Társaság] a Bszt. 123. § alapján közzéteszi, hogy a Társaság közgyűlése 2016. június 1. napjára az alábbi napirendi pontokkal került összehívásra:

 • 1. napirendi pont: Határozat a Közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítője, valamint a szavazatszámláló megválasztásáról, továbbá hozzájárulás a közgyűlés meghívóban közölt napirendi pontokkal történő megtartásához a Ptk. 3:17. § (5) bekezdése alapján;
 •  
 • 2. napirendi pont: A Társaság könyvvizsgálójának és személyében felelős könyvvizsgálójának megválasztása, az Alapszabály módosítása;
 •  
 • 3. napirendi pont: A Társaság hirdetményei közzétételi helyére vonatkozó elavult cégadat módosítása a cégkivonat 8(10) pontjának törlésével;
 •  
 • 4. napirendi pont: Az egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása;
 •  
 • 5. napirendi pont: A közgyűlésen hozott határozatok érvényesnek elismerése.

A Társaság a Bszt. 123. §-a alapján, a határozatok lényeges tartalmának összefoglalásával közzéteszi, hogy közgyűlése 2016. június 1. napján az alábbi tartalommal hozott határozatokat:

1/2016. (06. 01.) Közgyűlési Határozat: A Társaság Közgyűlése egyhangúan megválasztotta Kaufmann Lajos Gábor részvényest a Közgyűlés elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének, Tóth Ferenc részvényest a jegyzőkönyv hitelesítőjének és szavazatszámlálónak, továbbá a Ptk. 3:17. § (5) bekezdése alapján egyhangúan hozzájárult a közgyűlés fenti napirendi pontokkal történő megtartásához.

2/2016. (06. 01.) Közgyűlési Határozat: A Társaság Közgyűlése egyhangúan megválasztotta a Társaság könyvvizsgálójává 2016. június 1. napjától kezdődően 2017. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a H K ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 6055 Felsőlajos, Hársfa utca 10., cégjegyzékszám: Cg. 03-09-109816, Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyt.: 002125, képviseli: Dr. Hegedűs Mihály ügyvezető), a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős, a könyvvizsgálatot végző természetes személy
könyvvizsgálóvá Dr. Hegedűs Mihályt (anyja neve: Varga Ilona, kamarai nyilvántartási száma: 006219, lakcíme: 6055 Felsőlajos, Akácfa utca 39.).

 

A fentieknek megfelelően a Közgyűlés módosította az Alapszabály 12.1. pontját.

3/2016. (06. 01.) Közgyűlési Határozat: A Társaság Közgyűlése rögzítette, hogy cégkivonatának 8(10) pontja a részvénytársasági hirdetmények közzétételéről (8(10)/1 Közzététel módja: meghívó. Hirdetmény helye: Magyar Hírlap. Hatályos: 1999.10.21. -...) elavult adatokat tartalmaz, ezért egyhangúan elhatározta, hogy kezdeményezi az ott nyilvántartott adatok törlését.

4/2016. (06. 01.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt egyhangúan elfogadta.

5/2016. (06. 01.) Közgyűlési Határozat: A Közgyűlés egyhangúan érvényesnek ismerte el a Közgyűlésen meghozott határozatokat.

 

Budapest, 2016. június 1.

 

 

Közzététel

 

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. a 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdése alapján ezúton teszi közzé a Társaság székhelyén 2016. május 27-én tartott közgyűlésének napirendjét, illetve a közgyűlésén hozott társasági határozatok lényeges tartalmát.

 • 1. A közgyűlés egyhangúan megválasztotta Kaufmann Lajos Gábor részvényest a Közgyűlés elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének, Tóth Ferenc részvényest a jegyzőkönyv hitelesítőjének és szavazatszámlálónak, egyhangúan hozzájárult továbbá a közgyűlés meghívóban közölt napirendi pontokkal történő megtartásához a Ptk. 3:17. § (5) bekezdése alapján.
 •  
 • 2. A Közgyűlés egyhangúan, az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadta a Társaság Igazgatóságának beszámolóját a 2015-ös üzleti évről, valamint az Igazgatóság osztalék fizetésére vonatkozó nyilatkozatát. A Közgyűlés rögzítette, hogy az Igazgatóság osztalék fizetését nem javasolta. A Közgyűlés egyhangúan elfogadta a Társaság felügyelőbizottságának jelentését a 2015-ös üzleti évről.
 •  
 • 3. A Közgyűlés egyhangúan elfogadta a Társaság könyvvizsgálójának jelentését a Társaság könyvvizsgálatáról, a számviteli törvény szerinti beszámolóról, az eredmény-kimutatásról.
 •  
 • 4. A Közgyűlés, miután a Társaság Igazgatósága és Felügyelőbizottsága a Társaság számviteli törvény szerinti 2015. évi éves beszámolóját elfogadta, az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadta a Társaság számviteli törvény szerinti 2015. évi éves beszámolóját, amely tartalmazza a mérleget, eredmény-kimutatást, kiegészítő mellékletet és a cash-flow kimutatást, a mérlegben az eszközök és források végösszege 941.936 E Ft, a mérleg szerinti eredmény (nyereség) 6.514 E Ft, azzal, hogy ennek részleteit és tételeit a 2015. évi éves beszámoló tartalmazza. A Közgyűlés elhatározta, hogy osztalékot nem fizet, a mérleg szerinti eredményt teljes egészében eredménytartalékba helyezte.
 •  
 • 5. A Közgyűlés az Igazgatóság tagjai számára a felmentvényt a 2015. üzleti évre vonatkozóan megadta.
 •  
 • 6. A Közgyűlés az általa meghozott határozatokat érvényesnek ismerte el.

 

Budapest, 2016. május 31.

 

Ügyfélforgalmi szünnap

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. 2016. május 16-án ügyfélforgalmi szünnapot tart. Amennyiben technikai kérdése lenne, forduljon bizalommal az angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-8808-404-es számon.

Budapest, 2016. május 11.

 

Ügyfélforgalmi szünnap

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. 2016. március 14-én és 15-én ügyfélforgalmi szünnapot tart. Amennyiben technikai kérdése lenne, forduljon bizalommal az angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-8808-404-es számon.

Budapest, 2016. március 09.


Bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. eleget téve a 2007. évi CXXXVIII. tv. (Bszt.) 123/A. § (6) pontjában foglaltaknak ezúton teszi közzé a Felügyelet H-JÉ-III-13/2016. számú – az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.-nél lefolytatott ellenőrzési eljárás intézkedés alkalmazása nélkül történő lezárásáról szóló – határozatának rendelkező részét és az indoklást.

Határozat megtekintése itt.

 Budapest, 2016. március 08.

 

Ügyfélforgalmi szünnap

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. 2016. március 5-én ügyfélforgalmi szünnapot tart. Amennyiben technikai kérdése lenne, forduljon bizalommal az angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-8808-404-es számon.

Budapest, 2016. március 02.

 

Tulajdoni hányad

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. a Bszt. 123. § (1) b) pontja alapján közzéteszi a részvényese(i) (cég)nevét és tulajdoni, valamint a részvényekhez kapcsolódó szavazati hányadukat. Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. részvényeseinek szavazati aránya nem tér el a tulajdoni hányaduktól, így:

 

 

Név

Részvény \ Szavazat db

Tulajdoni hányad

Kaufmann Lajos

510

50 %

Tóth Ferenc

510

50 %

Összesen:

1 020

100 %

 

Jelen táblázat a 2015. december 31-i állapotot tükrözi.

Budapest, 2016. január 11.

 

Ügyfélforgalmi szünnap

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. 2015. december 12-én ügyfélforgalmi szünnapot tart. Amennyiben technikai kérdése lenne, forduljon bizalommal az angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-8808-404-es számon.

Budapest, 2015. december 02.

 

Ügyfélforgalmi szünnap

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy 2015. október 23-án (pénteken) az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. ügyfélforgalmi szünnapot tart. Az iFOREX Online Trading kereskedési idő változatlan: vasárnap 21:00-tól (GMT) pénteken 20:00 óráig (GMT) óráig tart.

Amennyiben technikai kérdése lenne kérjük, forduljon bizalommal az angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-8808-404-es számon.

Budapest, 2015. október 15.

 

Ügyfélforgalmi szünnap

Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket arról, hogy az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. 2015. augusztus 08-án kereskedési- és ügyfélforgalmi szünnapot tart. Amennyiben technikai kérdése merülne fel, forduljon bizalommal az angol nyelvű telefonos ügyfélszolgálatunkhoz a +36-1-8808-404-es számon.

Budapest, 2015. augusztus 3.

 

Közlemény

A letéti követelmények a nemzetközi pénzügyi piacokon bekövetkezett eseményekre való tekintettel következő képpen alakulnak:

A kereskedési szünnapokon, pénteken délelőtt 10:00 órától (GMT) bizonyos instumentumoknál (devizapárok, áruk és indexek) a letéti igény az eddigiekhez képest a duplájára emelkedik. Erről részletesebben a www.iforex.hu/trading-conditions oldalon tájékozódhat.Nyitott pozícióinak fenntartásához javasoljuk, hogy mindig megfelelő mértékű fedezet álljon a rendelkezésére.Zárja le a kereskedési szünnapok után automatikusan záródó pozícióit!A szokásos kereskedési időben újra a normál kereskedési feltételek lesznek érvényesek. Javasoljuk Ügyfeleinknek, hogy folyamatosan kövessék figyelemmel a kereskedési felületen közzétett változásokról szóló tájékoztatókat.

További információért kérjük, forduljon kapcsolattartójához!

Budapest, 2015. július 10.

 

Közzététel

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. a 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdése alapján ezúton teszi közzé a Társaság székhelyén 2015. május 28-án tartott közgyűlésének napirendjét, illetve a közgyűlésén hozott társasági határozatok lényeges tartalmát.

A közgyűlésen született határozatok:

A Közgyűlés, miután a Társaság Igazgatósága és Felügyelőbizottsága a Társaság számviteli törvény szerinti 2014. évi éves beszámolóját elfogadta, az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadta a Társaság számviteli törvény szerinti 2014. évi éves beszámolóját.A Társaság részvényesei egyhangú szavazással a Felügyelő Bizottság tagjává választották Nagy Klárát.

Budapest, 2015. június 11.

 

Közzététel

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. a 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdése alapján ezúton teszi közzé a Társaság székhelyén 2015. március 17-én tartott közgyűlésének napirendjét, illetve a közgyűlésén hozott társasági határozatok lényeges tartalmát.

A közgyűlésen született határozatok:

A Társaság részvényesei egyhangú szavazással a Felügyelő Bizottság elnökévé választották dr. Wagner Patrícia felügyelő bizottsági tagot.A Társaság részvényesei egyhangú szavazással a Felügyelő Bizottság tagjává választották Biróné Czinder Judit Juliannát.

Budapest, 2015. március 19.

 

Tulajdoni hányad

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. a Bszt. 123. § (1) b) pontja alapján közzéteszi a részvényese(i) (cég)nevét és tulajdoni, valamint a részvényekhez kapcsolódó szavazati hányadukat. Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. részvényeseinek szavazati aránya nem tér el a tulajdoni hányaduktól, így:

 

 

Név

Részvény \ Szavazat db

Tulajdoni hányad

Kaufmann Lajos

510

50 %

Tóth Ferenc

510

50 %

Összesen:

1 020

100 %

 

 

Jelen táblázat a 2014. december 31-i állapotot tükrözi.

Budapest, 2015. január 13.

 

Összefoglaló tájékoztatás Társaság legfőbb szerve által hozott társasági határozatokról

a Társaság közgyűlése elfogadta a Társaság 2013. évre vonatkozó beszámolóját, a Társaság közgyűlése a Társaság könyvvizsgálója megbízatásának lejártára tekintettel a Társaság új állandó könyvvizsgálójának választotta meg a H K Adócontroll Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot;

a Társaság közgyűlése a fenti pontokkal összhangban elfogadta a Társaság alapszabályának módosítását.

Budapest, 2014. június 3.

 

EMIR

Társaságunk ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy a 2012. augusztus 16-án hatályba lépett 648/2012/EU parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EMIR, vagy Rendelet) alapján 2014. február 12-től az alábbi ügyfeleink kötelesek OTC ügyleteik Kereskedési Adattárházak felé történő jelentésére

Nem-pénzügyi szerződő felek: Az Európai Unióban székhellyel rendelkező vállalkozások, amelyek nem minősülnek sem központi szerződő félnek, sem pénzügyi szerződő félnek, így kiemelten a magyar társasági jog alapján gazdasági társaságnak minősülő jogi személyek.Pénzügyi szerződő felek: Befektetési vállalkozások, hitelintézetek, biztosítási vállalkozások, életbiztosítással foglalkozó biztosítóintézetek, viszontbiztosítók, ÁÉKBV és alapkezelő társaságaik, foglalkoztatási nyugellátást szolgáltató intézmények, alternatív befektetési alapkezelők.

Az EMIR alapján magánszemélynek minősülő ügyfeleink nem tartoznak a Rendelet hatálya alá és így a jelentéstételi kötelezettség sem terheli őket OTC ügyleteik vonatkozásában.

Budapest, 2014. február 12.

 

Tulajdoni hányad

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. a Bszt. 123. § (1) b) pontja alapján közzéteszi a részvényese(i) (cég)nevét és tulajdoni, valamint a részvényekhez kapcsolódó szavazati hányadukat. Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. részvényeseinek szavazati aránya nem tér el a tulajdoni hányaduktól, így:

 

 

Név

Részvény \ Szavazat db

Tulajdoni hányad

Kaufmann Lajos

510

50 %

Tóth Ferenc

510

50 %

Összesen:

1 020

100 %

 

 

Jelen táblázat a 2013. december 31-i állapotot tükrözi.

Budapest, 2014. január 8.

 

Összefoglaló tájékoztatás Társaság legfőbb szerve által hozott társasági határozatokról

A közgyűlés rögzítette, hogy Ophir Gartner, a Társaság igazgatóságának tagja e tisztségéről lemondott.A közgyűlés rögzítette, hogy Nemes Oliver Johann, a Társaság felügyelőbizottságának tagja e tisztségéről lemondott.A Társaság igazgatóságának leköszönő tagja helyére az igazgatóság újonnan megválasztott tagja Nemes Oliver Johann.A Társaság felügyelő bizottságának leköszönő tagja helyére a felügyelő bizottság újonnan megválasztott tagja Szabó Zsuzsa.

Budapest, 2013. november 19.

 

Tulajdoni hányad

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. a Bszt. 123. § (1) b) pontja alapján közzéteszi a részvényese(i) (cég)nevét és tulajdoni, valamint a részvényekhez kapcsolódó szavazati hányadukat. Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. részvényeseinek szavazati aránya nem tér el a tulajdoni hányaduktól, így:

 

 

Név

Részvény \ Szavazat db

Tulajdoni hányad

Kaufmann Lajos

510

50 %

Tóth Ferenc

510

50 %

Összesen:

1 020

100 %

 

 

Jelen táblázat a 2013. augusztus 01-i állapotot tükrözi.

Budapest, 2013. augusztus 01.

 

Összefoglaló tájékoztatás Társaság legfőbb szerve által hozott társasági határozatokról

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelő tartalommal egyhangúlag elfogadta a Társaság számviteli törvény szerinti 2012. évi éves beszámolóját.A közgyűlés rögzítette, hogy a Társaság felügyelőbizottsága elnöke e tisztségéről 2013. április 23. napjával lemondott.A Társaság felügyelőbizottságának leköszönő elnöke helyére a felügyelőbizottság újonnan megválasztott tagja Gyimesi Katalin.

Budapest, 2013. április 25.

 

Összefoglaló tájékoztatás Társaság legfőbb szerve által hozott társasági határozatokról

A közgyűlés egyhangúlag elhatározta, hogy megváltoztatja a Társaság cégnevét és rövidített cégnevét. A Társaság új cégneve: eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövidített cégneve: eBrókerház Zrt.A közgyűlés egyhangúlag elhatározta, hogy a Bszt. 22. § (3) bekezdése szerint első számú vezetőnek jelöli ki Kaufmann Lajos Gábor igazgatósági tagot.

Budapest, 2013. március 11.